Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-04-19

W porozumieniu międzyinstytucjonalnym między Parlamentem, Radą i Komisją w sprawie perspektywy finansowej na lata 2007-2013 zakładano automatyczne dostosowania dla krajów, których PKB w latach 2007-2009 odbiegał łącznie o ponad 5 proc. od prognoz. Wzrost gospodarczy w Polsce w tym okresie wyniósł o 8 proc. więcej niż zakładano w prognozie, na Słowacji i w Czechach – odpowiednio 10,8 proc. i 7,5 proc. więcej.

Komentując tę decyzję komisarz ds. programowania finansowego i budżetu, Janusz Lewandowski, pogratulował trzem krajom, że mimo niesprzyjających okoliczności tak zdecydowanie przekroczyły prognozy wzrostu z 2005 r. Podkreślił przy tym, że przyznane środki powinny umożliwić im dalsze działania na rzecz modernizacji gospodarki i przygotowanie się na przyszłe wydarzenia. 

Johannes Hahn, komisarz odpowiedzialny za kwestie polityki regionalnej, dodał, że wyższy niż przewidywano wzrost gospodarczy w Polsce, Republice Czeskiej i na Słowacji zawdzięcza się z pewnością po części środkom przyznanym tym trzem krajom z funduszy strukturalnych i funduszu spójności. Jest to wyraźny dowód na to, że unijna polityka spójności przyczynia się do wzrostu gospodarczego w krajach, które z jej środków korzystają. Komisarz Hahn jest przekonany, że dodatkowe środki, jakie państwa te otrzymają w ciągu następnych trzech lat, zostaną wykorzystane w takim samym duchu i w taki sam skuteczny sposób.

336 mln rocznie

Dodatkowy miliard euro dla Polski, Czech i Słowacji to wynik obliczeń uwzględniających "niepełne wykorzystanie środków" (tj. kwot, które początkowo przyznano, ale które nie zostały wykorzystane) w odniesieniu do pułapów polityki spójności w latach 2007-2010. Każdy z tych krajów otrzyma kwotę proporcjonalną do swojego pierwotnego przydziału w ramach poddziału 1B perspektywy finansowej (polityka spójności). Środki zostaną równomiernie rozłożone na lata 2011-2013, co oznacza 336 mln euro rocznie.

Informacje dodatkowe

W pkt 17 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami ustalono, że „w dostosowaniu technicznym dotyczącym roku 2011, jeżeli ustalone zostanie, że skumulowany PKB jakiegokolwiek państwa członkowskiego za lata 2007–2009 odbiegał o ponad +/- 5 proc. od skumulowanego PKB, który został oszacowany podczas sporządzania niniejszego porozumienia, Komisja dostosuje kwoty alokowane z funduszy wspierających spójność na rzecz danego państwa członkowskiego za ten okres”. Dalej w pkt 17 wprowadza się pierwsze zastrzeżenie polegające na tym, że całkowity wynik dostosowań netto, niezależnie od tego czy będzie on dodatni czy ujemny, nie może przekroczyć 3 miliardów EUR, oraz drugie zastrzeżenie mówiące o tym, że jeżeli wynik netto jest dodatni, to „całkowite dodatkowe środki ograniczone są do poziomu niepełnego wykorzystania środków w stosunku do pułapów poddziału 1B na lata 2007–2010”.

 CTT