Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-03-17

Korekta jest wynikiem decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej procedury rozliczenia zgodności rachunków. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast Komisja ma obowiązek czuwać nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez państwa członkowskie.

- To działanie jest wciąż bardzo ważnym narzędziem gwarantującym, że państwa członkowskie dysponują wystarczającymi środkami kontroli w celu zapewnienia, że pieniądze podatników są właściwie wydawane – komentował decyzję Dacian Cioloș, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Główne korekty finansowe

Na mocy ostatniej decyzji odzyskane zostaną środki finansowe od Belgii, Bułgarii, Cypru, Danii, Estonii, Niemiec, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Holandii, Polski, Portugalii, Słowacji i Szwecji.

Najistotniejsze korekty indywidualne dotyczą:

•         kwoty w wysokości 47,5 mln euro, którą obciążona została Hiszpania za niedociągnięcia w systemie kontroli w sektorze owoców i warzyw;

•         kwoty w wysokości 92 mln euro, którą obciążona została Polska za niedociągnięcia dotyczące pomocy obszarowej w latach 2006-2007;

•         kwoty w wysokości 105,5 mln euro, którą obciążona została Grecja za niedociągnięcia w systemie kontroli w sektorze bawełny i 18,5 mln euro w zakresie środków rozwoju obszarów wiejskich, za poważne i utrzymujące się niedociągnięcia w systemie ZSZIK;

•         kwoty w wysokości 14,2 mln euro, którą obciążona została Wielka Brytania za niedotrzymanie ustanowionych terminów dla płatności bezpośrednich;

•         kwoty w wysokości 10,4 mln euro (za lata budżetowe 2003-2005), którą obciążona została Holandia za niewystarczającą liczbę kontroli podmiany przeprowadzonych w latach kalendarzowych 2003 i 2004 w sektorze refundacji wywozowych.

Szczegółowe informacje objaśniające system corocznego rozliczania rachunków znajdują się w nocie MEMO/06/178 oraz w zestawieniu dotyczącym rozsądnego zarządzania budżetem rolnym „Managing the agriculture budget wisely” .

Szczegółowe informacje na temat korekt indywidualnych w podziale na poszczególne państwa członkowskie i sektory zostały zamieszczone w poniższej tabeli (załączniki I i II).

Załącznik I

Rozliczenie rachunków EFRG i EFRROW

Decyzja 32: Korekty w podziale na poszczególne państwa członkowskie

Odnośny sektor i przyczyna korekty

Kwota w mln EUR

 

 

Belgia

 

Audyt finansowy – przekroczenie pułapów finansowych

0,001

Bułgaria

 

Audyt finansowy – nieprzestrzeganie terminów płatności

0,011

Cypr

 

Płatności bezpośrednie – jakość i niewłaściwe terminy kontroli na miejscu, ogólnie słaby system kontroli

0,757

Niemcy

 

Płatności bezpośrednie – błędne zastosowanie redukcji i wyłączeń

6,713

Audyt finansowy – nieprzestrzeganie terminów płatności

0,037

Dania

 

Zasada wzajemnej zgodności – niewystarczająca liczba i jakość kontroli głównych i pomocniczych

4,360

Premie za zwierzęta – niewystarczająca liczba kontroli na miejscu i nieprzestrzeganie definicji krowy mamki

1,589

Estonia

 

Audyt finansowy – przekroczenie pułapów finansowych

0,030

Hiszpania

 

Kwota niemożliwa do odzyskania

0,012

Zasada wzajemnej zgodności – niewystarczająca liczba i jakość kontroli głównych i pomocniczych

2,245

Audyt finansowy – nieprzestrzeganie terminów płatności, przekroczenie pułapów finansowych, wydatki niekwalifikowalne, opłaty wyrównawcze w sektorze mleka i brak spłaty kwot należnych w związku z zasadą wzajemnej zgodności

4,735

Owoce i warzywa – programy operacyjne – koszty niekwalifikowalne ekologicznego gospodarowania opakowaniami

35,987

Owoce i warzywa – grupy producentów – koszty niekwalifikowalne ekologicznego gospodarowania opakowaniami oraz niedociągnięcia w systemie kontroli uznawania organizacji producentów

11,475

Konopie – pomoc produkcyjna – zwrot wynikający z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-259/05

-5,287

 

 

Finlandia

 

Audyt finansowy: przekroczenie pułapów finansowych

0,002

Francja

 

Rozliczenie rachunków – zarządzanie długami, przekroczenie pułapów, najbardziej prawdopodobny błąd i błąd systematyczny

1,028

Susz paszowy – niewystarczająca liczba pobranych próbek i niska jakość ich liczba

3,045

Owoce i warzywa – programy operacyjne – koszty niekwalifikowalne ekologicznego gospodarowania opakowaniami, ryczałtowe stawki na koszty personelu

6,859

Premie za zwierzęta – słaby system kontroli i brak statusu krowy mamki w stadzie, niedociągnięcia w stosowaniu kar

8,575

Wielka Brytania

 

Płatności bezpośrednie – nieprawidłowe stosowanie obniżek i wyłączeń

0,019

Audyt finansowy: przekroczenie pułapów finansowych

0,263

Audyt finansowy: nieprzestrzeganie terminów płatności

14,181

Rozwój obszarów wiejskich – niedociągnięcia w zakresie kontroli głównych i administracyjnych; Przepisy EFRR nie zostały wdrożone w praktyce.

3,648

Grecja

 

Pomoc żywnościowa w ramach Wspólnoty – koszty niekwalifikowalne wynikające z opóźnionych wycofań i opóźnionej dystrybucji

8,331

Owoce i warzywa – programy operacyjne – błędnie ustalona wartość produkcji rynkowej

0,315

Bawełna – słaby system kontroli, niedociągnięcia w kontroli środków w zakresie „obszaru” i działań na rzecz ochrony środowiska, przekroczenie wielkości produkcji dozwolonej przez rozporządzenie

105,453

Rozwój obszarów wiejskich – utrzymujące się niedociągnięcia w systemie ZSZIK, niedociągnięcia w sprawozdaniach z kontroli, opóźnione przeprowadzanie kontroli na miejscu

18,524

Oliwa z oliwek – dotacje do spożycia – zwrot wynikający z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-243/05

-0,200

Węgry

 

Audyt finansowy – wydatki niekwalifikowalne

0,006

Audyt finansowy – przekroczenie pułapów finansowych

-0,022

Rozwój obszarów wiejskich: zwrot wynikający z podwójnej korekty

-0,156

Irlandia

 

Premia mleczna – opóźnione stosowanie

0,367

Audyt finansowy – nieprzestrzeganie terminów płatności

0,153

Włochy

 

Audyt finansowy – terminy płatności – wydatki niekwalifikowalne

0,009

Audyt finansowy – nieprzestrzeganie terminów płatności

1,878

Owoce i warzywa – programy operacyjne – wydatki niekwalifikowalne

0,019

Luksemburg

 

Audyt finansowy – przekroczenie pułapów finansowych

0,001

Premie za zwierzęta – brak kontroli administracyjnych dotyczących okresu przetrzymania, brak kontroli na miejscu, niewłaściwe naliczenie kar

0,363

Holandia

 

Rozliczenie rachunków – błędy dotyczące badanych populacji

0,931

Refundacje wywozowe – niewystarczająca liczba kontroli podmiany

10,408

Audyt finansowy – przekroczenie pułapów finansowych i wydatki niekwalifikowalne

0,093

Premie za zwierzęta – niedociągnięcia w zarządzaniu rejestrami stada i dokumentacją uzupełniającą

6,794

Polska

 

Płatności bezpośrednie – brak pełnej wektoryzacji systemu działek, akceptacja niekwalifikowalnych gruntów do płatności, niewystarczająca liczba kontroli na miejscu w regionach o wysokim współczynniku błędów, błędne stosowanie przepisów dotyczących zamierzonego nieprzestrzegania przepisów

91,988

Portugalia

 

Płatności bezpośrednie – zwrot wynikający z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-50/07

-1,984

Len – pomoc produkcyjna – zwrot wynikający z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-183/06

-3,135

Szwecja

 

Audyt finansowy – nieprzestrzeganie terminów płatności

0,036

Zasada wzajemnej zgodności – niewystarczająca liczba i jakość kontroli głównych i pomocniczych

3,039

 

 

Słowacja

 

Rozwój obszarów wiejskich – nieprawidłowe procedury kontroli wynikające z niewystarczającej kontroli wybranych próbek

3,034

 

RAZEM

346,530

 

 

 

 

Załącznik II

Rozliczenie rachunków EFRG i EFRROW

Decyzja 32: Korekty w podziale na sektory

 

w mln EUR

Pomoc obszarowa

97,49

 

 

Premie za zwierzęta

17,32

 

 

Rozliczenie rachunków

1,97

 

 

Bawełna

105,45

 

 

Zasada wzajemnej zgodności

9,65

 

 

Susz paszowy

3,04

 

 

Refundacje wywozowe

10,41

 

 

Audyt finansowy

21,41

 

 

Pomoc żywnościowa

8,33

 

 

Owoce i warzywa

54,66

 

 

Len i konopie

- 8,42

 

 

Mleko

0,37

 

 

Oliwa z oliwek

- 0,20

 

 

Rozwój obszarów wiejskich

25,05

 

 

RAZEM

346,53

 CTT