Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-04-01

Naszym wspólnym zadaniem jest wytłumaczenie im, w jaki sposób Parlament Europejski wykorzystuje w praktyce swoje uprawnienia legislacyjne i tym samym wywiera – w interesie obywateli – bezpośredni wpływ na 60–80% prawodawstwa państw członkowskich UE.

Żyjemy dziś w Unii Europejskiej, która przyniosła pokój, wolność, stabilność i dobrobyt na naszym kontynencie i która sprawiła, że wojna stała się dla jej państw członkowskich nie do pomyślenia. W dobie kryzysu finansowego i gospodarczego Unia Europejska wykazała się skutecznością i zdolnością do reakcji u boku swych państw członkowskich, dbając o ochronę interesów swoich obywateli.

W odpowiedzi na zmiany klimatu Europa dała światu przykład, przyjmując zobowiązujący i odważny plan działań, który pozwoli nam ograniczyć emisje CO2 o 20% do 2020 roku. Sprawnie działająca Unia Europejska potrzebuje silnego Parlamentu Europejskiego.

Od wejścia w życie traktatu z Maastricht każdy obywatel Unii Europejskiej może wybierać i być wybierany w wyborach europejskich i lokalnych, niezależnie od tego, w którym państwie członkowskim mieszka. Dzięki tej zasadzie podczas ostatnich wyborów europejskich w 2004 roku aż 12% głosujących mogło wyrazić swoje zdanie, oddając głos poza swoim krajem pochodzenia.

Ze względu na stale rosnącą mobilność zawodową należy poinformować naszych współobywateli o ich prawach, których często nie znają. Wykorzystajmy wspólnie tę szczególną okazję, jaką jest moment wyborów, do rozmowy o Europie i zjednoczmy siły, aby obywatele przyjęli ideę Europy na własność. Demokracja i poczucie obywatelskie rodzą się w miastach i regionach: zmobilizujmy wspólnie obywateli do udziału w tych wyborach!

Praktycznie rzecz ujmując, oddajemy do dyspozycji władz lokalnych i regionalnych oraz ich reprezentatywnych stowarzyszeń wiele narzędzi służących komunikacji i informacji. Aby z nich skorzystać, wystarczy, że skontaktują się Państwo z przedstawicielstwem Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej w swoim kraju albo zwrócą się Państwo do jednego z posłów do PE lub członków Komitetu Regionów ze swojego regionu.

Konkretnie rzecz biorąc, proponujemy, aby Państwo:

- zorganizowali w swojej gminie kampanię informacyjną o wyborach europejskich i szerzej, o działalności

Unii Europejskiej;

- wysłali pismo do obywateli wzywające ich do udziału w wyborach europejskich;

- wykorzystali środki informacyjne, w które moŜna zaopatrzyć się w biurach informacyjnych Parlamentu Europejskiego

i Komisji Europejskiej w swoim kraju;

- otworzyli na stronie internetowej swojej gminy portal na temat wyborów europejskich i zamieścili na nim

linki do stron Parlamentu Europejskiego i Komitetu Regionów;

- gościli kandydatów do Parlamentu Europejskiego w związku z działaniami informacyjnymi podczas kampanii wyborczej.

Jesteśmy przekonani, że z Państwa pomocą uda nam się dotrzeć z debatą o Europie do wszystkich miast i gmin po to, aby nasi obywatele stawili się do urn w dniu wyborów.

 

Hans-Gert PÖTTERING

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Luc VAN DEN BRANDE

Przewodniczący Komitetu Regionów

 CTT