Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-02-03

Badanie Eurobarometru stanowi część sprawozdania Komisji Europejskiej dotyczącego sytuacji społecznej, poświęconego analizie tendencji społecznych w Europie w tym roku, ze szczególnym uwzględnieniem warunków mieszkaniowych.

- To pocieszające, że mimo trudnej sytuacji ekonomicznej większość Europejczyków jest zadowolona ze swojego życia, choć widać też pewne obawy o przyszłość - uważa Vladimír Špidla komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans. - To sprawozdanie ponownie pokazuje, jak ważne dla zapewnienia dobrostanu społecznego w przyszłości są nasze starania o promowanie zatrudnienia i wzrost gospodarczy w Europie. Musimy kontynuować te działania w ramach przyszłej strategii 2020, aby UE stała się inteligentniejszą i bardziej przyjazną środowisku społeczną gospodarką rynkową.

W badaniu Eurobarometru większość Europejczyków wyraziła ogólne zadowolenie z życia, oceniając je na średnio +3,2 punktu (w skali od -10 do +10). Między państwami członkowskimi są jednak duże różnice - największe zadowolenie deklarują mieszkańcy Danii (+8,0), poziom satysfakcji z życia jest wysoki również w Szwecji, Holandii i Finlandii. Najniższy poziom zadowolenia zanotowano w Bułgarii (-1,9), która uplasowała się za Węgrami, Grecją i Rumunią.

W odniesieniu do usług użyteczności publicznej Europejczycy są przeważnie dość niezadowoleni ze sposobu zarządzania administracją publiczną (-1,2 punktu). Mieszkańcy wszystkich państw z wyjątkiem Luksemburga i Estonii uważają, że w ciągu ostatnich pięciu lat sytuacja ta zmieniła się na gorsze i spodziewają się, że w przyszłości jeszcze się pogorszy (wszędzie poza Luksemburgiem).

Pytani o konkretne obszary polityki publicznej, Europejczycy są ogólnie rzecz biorąc zadowoleni z opieki zdrowotnej (+1,3 punktu), od najbardziej zadowolonych mieszkańców Belgii, Holandii i Luksemburga (ponad +5 punktów) po najmniej zadowolonych Bułgarów, Greków i Rumunów (-3 punkty lub mniej).

Największe niezadowolenie budzi sposób radzenia sobie poszczególnych państw z problemami nierówności i ubóstwa (-2 punkty). Tylko respondenci w Luksemburgu i Holandii przyznali w tej dziedzinie ocenę pozytywną, natomiast ankietowani na Łotwie i Węgrzech byli najbardziej niezadowoleni (-5 punktów lub mniej).

Warunki mieszkaniowe

Najnowsze roczne sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczące sytuacji społecznej pokazuje, że Europejczycy wydają na mieszkanie większą część swoich dochodów, niż miało to miejsce dziesięć lat temu (o prawie 4 punkty procentowe więcej). Równocześnie w całej UE gwałtownie wzrosło zadłużenie hipoteczne.

Europejczycy wydają na mieszkanie przeciętnie jedną piątą swojego dochodu. Czynsz i spłaty kredytu hipotecznego stanowią zaledwie do 30 proc. wszystkich wydatków na mieszkanie w UE, natomiast pozostałe 70 proc. to koszty napraw, utrzymania i opału. W następstwie prywatyzacji sektora mieszkaniowego większość obywateli państw UE w Europie Centralnej i Wschodniej stała się właścicielami swoich mieszkań, w związku z czym koszty napraw, utrzymania i ogrzewania stanowią tam około 90 proc. wydatków na mieszkanie.

W sprawozdaniu uwzględniającym m. in. jakość mieszkań stwierdzono, że coraz więcej osób o niskich dochodach ma problemy mieszkaniowe.

Podstawowe informacje

Specjalne badanie Eurobarometru dotyczące klimatu społecznego jest pierwszym z serii dorocznych badań monitorujących poziom subiektywnej satysfakcji życiowej Europejczyków. Badanie przeprowadzono w maju i czerwcu 2009 r. wśród mieszkańców 27 państw członkowskich UE. Respondentów pytano o opinię w sprawie sytuacji osobistej oraz sytuacji gospodarczej i społecznej kraju, a także o odczucia wobec polityki rządu w różnych dziedzinach, takich jak opieka zdrowotna i system emerytalny.

Więcej informacji na temat specjalnego badania Eurobarometru znajdziesz tutaj.

W rocznym sprawozdaniu dotyczącym sytuacji społecznej Komisja Europejska dokonuje analizy długoterminowych tendencji społecznych w UE w celu dostarczenia aktualnych, wiarygodnych i wszechstronnych informacji na temat sytuacji społecznej. W tym roku skupiono się na dwóch kluczowych zagadnieniach polityki społecznej: sytuacji mieszkaniowej (w tym na stosunkach własnościowych i wydatkach na cele mieszkaniowe) oraz możliwych skutkach recesji, włączając jako część sprawozdania wyniki badania Eurobarometru dotyczące klimatu społecznego.

Sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczące sytuacji społecznej znajdziesz tutaj.

 CTT