Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-10-02

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za transport, powiedział: „Cieszę się, że mogę przedstawić ten kompleksowy zestaw środków dotyczących mobilności w miastach. Jeszcze nigdy Komisja nie proponowała zestawu konkretnych działań na rzecz dostępnego, bardziej ekologicznego i lepiej zorganizowanego transportu miejskiego. Proponowane środki mają stanowić zachętę i pomoc w rozwiązywaniu problemów, przed którymi stanęły miasta. Dzięki nim miasta będą dysponowały lepszymi informacjami i instrumentami.”

Plan działania powstał w ślad za zieloną księgą na temat mobilności w miastach, którą przyjęto 25 września 2007 r. Debata przeprowadzona po opublikowaniu zielonej księgi potwierdziła, że podjęte na szczeblu UE działania w zakresie mobilności w miastach generują wartość dodaną, przy jednoczesnym poszanowaniu kompetencji organów krajowych, regionalnych i lokalnych.

Zarówno zatory komunikacyjne w miastach, wypadki na drogach, jak i zanieczyszczenie powietrza oraz zużycie energii, mają negatywny wpływ na gospodarkę w Europie i poziom życia wszystkich jej mieszkańców. Ponad 70 proc. ludności UE żyje na obszarach miejskich, a w miastach wytwarzane jest około 85 proc. unijnego PKB. Na transport miejski przypada około 40 proc. emisji CO2 i 70 proc. emisji innych zanieczyszczeń pochodzących z transportu drogowego. Ponadto na trzy wypadki śmiertelne jeden ma miejsce na obszarze miejskim.

Rozwiązanie tych problemów będzie odpowiedzią na obawy wyrażane przez społeczeństwo. Dziewięciu na dziesięciu obywateli Unii Europejskiej jest zdania, że sytuacja na drogach w ich miastach powinna ulec poprawie. Rozwiązanie tych problemów ma również zasadnicze znaczenie dla powodzenia ogólnej unijnej strategii przeciwdziałania zmianom klimatu, wspierania wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju.

Działania

Plan działania zawiera zestaw propozycji. Na przykład, w celu zwiększenia praw pasażerów w miejskim transporcie publicznym, Komisja będzie współpracować z sektorem nad opracowaniem szeregu dobrowolnych zobowiązań. Komisja będzie nadal wspierać projekty badawcze i demonstracyjne, dotyczące na przykład pojazdów niskoemisyjnych lub bezemisyjnych. Zostaną ponadto stworzone praktyczne powiązania mobilności w miastach z polityką unijną dotyczącą zdrowia, spójności i osób niepełnosprawnych.

Wśród innych działań można wymienić inicjatywę na rzecz poprawy informacji o transporcie oraz dalsze wspieranie przez Komisję publicznych kampanii podnoszących świadomość, takich jak Europejski Tydzień Mobilności. W celu przyśpieszenia wprowadzania przez organy władzy lokalnej planów na rzecz mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, Komisja opracuje materiały informacyjne oraz rozpocznie szkolenia i działania promocyjne. Komisja dostarczy również dokumenty zawierające wskazówki dotyczące istotnych aspektów tych planów, takich jak transport towarów w miastach oraz inteligentne systemy transportu stosowane na potrzeby mobilności w miastach. Komisja poprawi również dostępność ujednoliconych danych statystycznych, ułatwi wymianę informacji, w tym z naszymi europejskimi sąsiadami, oraz stworzy bazę danych zawierającą informacje o najlepszych praktykach z zakresu mobilności w miastach. Komisja podejmie także wysiłki, aby zoptymalizować istniejące źródła finansowania unijnego, oraz rozpatrzy przyszłe potrzeby finansowe.

Działania będą realizowane w ciągu następnych czterech lat. W roku 2012 Komisja dokona przeglądu z postępów w realizacji planu działania oraz oceni konieczność podjęcia dalszych działań.

Dalsze informacje

Więcej informacji na temat Planu działania na rzecz mobilności w miastach można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/urban_mobility_en.htm

 CTT