Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-03-20

Przy sprzedaży pojazdów drogowych w Polsce kwotę opłaty rejestracyjnej wlicza się do podstawy, od której nalicza się należny podatek VAT.

W sprawie C-98/05 dotyczącej duńskiej opłaty za rejestrację samochodu Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozpatrywał, czy w przypadku sprzedaży środków transportu do podstawy opodatkowania VAT trzeba wliczać opłatę rejestracyjną, uiszczaną organom skarbowym przez sprzedającego, a następnie zwracaną sprzedającemu przez kupującego w cenie pojazdu.

Trybunał orzekł, że w przypadku umowy sprzedaży, w ramach której sprzedający dostarcza pojazd zarejestrowany, którego cena zawiera opłatę rejestracyjną uiszczoną przed dostarczeniem pojazdu, kwota tej opłaty nie może być wliczana do podstawy podatku VAT należnego z chwilą sprzedaży pojazdu. Po pierwsze dlatego, że opłatę rejestracyjną płaci się z tytułu rejestracji pojazdu a nie z powodu jego sprzedaży, a po drugie dlatego, że sprzedający płaci go w imieniu kupującego.

Komisja zakłada, że opłata rejestracyjna pobierana w Polsce, pominąwszy pewne nieistotne i drugorzędne różnice, jest zasadniczo taka sama jak duńska opłata rozpatrywana przez Trybunał: jest to mianowicie jednorazowa opłata pobierana przy nabyciu pojazdu silnikowego lub warunkująca używanie takiego pojazdu na terytorium danego państwa członkowskiego.

Przepisy dotyczące podstawy naliczania podatku VAT zostały zharmonizowane na szczeblu Unii Europejskiej, a ich jednolite stosowanie jest zasadniczym warunkiem prawidłowego działania systemu VAT. Komisja uznała zatem, że kryteria ustanowione przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wyrokiem w sprawie C-98/05 muszą być stosowane również w odniesieniu do podatków za zarejestrowanie pojazdu pobieranych w Polsce.

Zważywszy, że Rzeczpospolita Polska nie dokonała stosownych zmian legislacyjnych, pomimo skierowanej do jej władz w 2007 r. uzasadnionej opinii (IP/07/1003), Komisja zdecydowała się skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Numer referencyjny nadany tej sprawie przez Komisję to 2006/2216.

Komunikaty prasowe na temat postępowań w sprawie naruszenia przepisów dotyczących podatków lub ceł ogłaszane są na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

Aktualne informacje ogólne w sprawie środków podjętych w związku z naruszeniem przepisów przez państwa członkowskie można znaleźć na stronie internetowej: 

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm

 CTT