Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2015-01-07

 Europejski Rok na rzecz Rozwoju

Decyzją Parlamentu Europejskiego rok 2015 został ustanowiony Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju (ERR) z mottem "Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość". Koordynatorem ERR2015 w Polsce jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Oficjalna strona ERR 2015

 

 

Założenia

W 2015 r. przypada podsumowanie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju przyjętych przez społeczność międzynarodową w 2000 r. na rzecz eliminowania ubóstwa i zapewnienia globalnej równowagi gospodarczej i politycznej. W roku 2015 społeczność międzynarodowa powinna zdecydować o przyszłych ramach rozwoju, które zastąpią Milenijne Cele Rozwoju.

Po drugie, badanie specjalne Eurobarometru 392 zatytułowane „Solidarność obejmująca cały świat — Europejczycy a pomoc rozwojowa”, opublikowane w październiku 2012 r. wykazało, że 85 % obywateli Unii popiera pomoc ludziom w krajach partnerskich. W Polsce poparcie to wyniosło aż 91%. Jednocześnie badanie to pokazało, że brakuje wiedzy na temat współpracy Unii na rzecz rozwoju: połowa Europejczyków (53%) nie wie, dokąd trafia pomoc rozwojowa udzielana przez państwa członkowskie (w Polsce - 36%).

Cele

  • informowanie obywateli Unii o współpracy rozwojowej Unii i państw członkowskich, w szczególności,
  • wspieranie zaangażowania, krytycznego myślenia i aktywnego zainteresowania obywateli Unii i innych zainteresowanych współpracą rozwojową,
  • podnoszenie świadomości na temat korzyści płynących ze współpracy rozwojowej UE, zarówno dla odbiorców pomocy, jak i dla obywateli Unii,
  • promowanie wśród obywateli w Europie i krajach rozwijających się poczucia wspólnej odpowiedzialności i solidarności.

Jakie działania mogą być prowadzone w UE i w krajach partnerskich?

Działania służące promowaniu celów Europejskiego Roku, w szczególności poprzez edukację rozwojową, takie jak:

  • kampanie informacyjne kierowane do ogółu społeczeństwa, w szczególności ludzi młodych,
  • konferencje, imprezy i inicjatywy z udziałem wszelkich zainteresowanych stron w celu promowania aktywnego uczestnictwa i debaty oraz w celu podnoszenia świadomości na wszystkich poziomach,
  • działania wymiany informacji, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy organami administracji i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego
  • badania i sondaże oraz rozpowszechnianie ich wyników.

 

Więcej informacji:

 CTT