Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2014-01-29

Zgodnie z dwoma opublikowanymi przez Komisję Europejską sprawozdaniami na temat zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym oraz szkoleniu zawodowym państwa członkowskie muszą zmienić swoje schematyczne podejście i podnieść standardy systemów jakości, jeśli chcą, aby uniwersytety i wyższe szkoły zawodowe poprawiły swoje wyniki.

W sprawozdaniach tych podkreślono, że, pomimo osiągniętych postępów, niezbędne są dalsze reformy mające na celu zagwarantowanie „kultury jakości”. Chodzi o to, aby nauczanie było ściślej powiązane z realiami rynku pracy oraz potrzebami społeczeństwa. Należy również położyć większy nacisk na współpracę międzynarodową oraz zapewnić, by studenci mieli większy wpływ na podejmowane decyzje.

- Zapewnienie jakości to podstawa dla budowania zaufania do naszych systemów edukacji. Musimy lepiej wykorzystywać ten potencjał w charakterze katalizatora dla modernizacji naszych uniwersytetów i wyższych szkół zawodowych. Naszym celem jest podnoszenie standardów w taki sposób, aby promować różnorodność i szanse na zatrudnienie, a nie jednakowość – powiedziała komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou.

W sprawozdaniu na temat szkolnictwa wyższego wyjaśniono, w jaki sposób zapewnienie jakości ułatwia ustalanie celów dotyczących jakości oraz stawianie czoła wyzwaniom takim jak rosnąca liczba studentów w Europie, która od roku 2000 zwiększyła się o ponad 25 proc. i wynosi 20 milionów. Podkreślono w nim również wagę jak najlepszego wykorzystania technologii teleinformatycznych. Przejrzystość również ma ogromne znaczenie: wyniki dotyczące zapewnienia jakości powinny być powszechnie dostępne i służyć strategicznemu podejmowaniu decyzji.

Sprawozdanie na temat europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET) wskazuje, że ramy te przyczyniły się również do rozwinięcia kultury jakości, między innymi dzięki takim pomocom, jak internetowe narzędzie do tworzenia i monitorowania systemów zapewnienia jakości oraz poprzez zachęcanie do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w ramach sieci EQAVET. Jednak i w tym obszarze niezbędne są dalsze działania na rzecz zapewnienia jakości w sposób bardziej przejrzysty, a także wzajemne zaufanie odnośnie do kwalifikacji uzyskiwanych w poszczególnych państwach.

Pomogłoby to uczniom wyższych szkół zawodowych i pracownikom uznawaniu ich umiejętności, kompetencji i kwalifikacji za granicą. Obszary priorytetowe dla dalszej współpracy to usprawnienie zapewnienia jakości uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy, w tym przyuczanie do zawodu, oraz określanie i ocenianie rezultatów nauczania.

Erasmus+, nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu zagwarantuje państwom członkowskim środki finansowe na rozwijanie systemów zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym i kształceniu zawodowym, określenie najlepszych praktyk i wsparcie współpracy w tym zakresie na poziomie europejskim. Państwa członkowskie mogą korzystać ze środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w celu poprawy zapewnienia jakości.

Kontekst

Szkolnictwo wyższe

Sprawozdanie Komisji na temat zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym jest częścią działań w następstwie realizacji planu modernizacji instytucji szkolnictwa wyższego oraz zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 2006 r. Opiera się na poprzednim sprawozdaniu opublikowanym w roku 2009.

Kształcenie i szkolenie zawodowe

Sieć EQAVET skupia przedstawicieli państw członkowskich, Komisji Europejskiej, pracodawców i związków zawodowych w celu rozwijania i poprawy zapewnienia jakości. Opublikowane sprawozdanie opiera się na wynikach pierwszej oceny EQAVET.

Dodatkowe informacje:

 CTT