Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2014-01-17

Celem konkursu jest promocja wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez ukazanie historii dowodzących, że środki EFS dają ludziom szansę na zmiany w życiu.

Nadsyłane prace powinny spełniać kryteria gatunkowe dziennikarskiej formy reportażu i przyczyniać się do przybliżania odbiorcom efektów projektów nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL).

Zakres tematyczny reportaży konkursowych powinien obejmować projekty realizowane w ramach:

 • Priorytetu I PO KL Zatrudnienie i integracja społeczna
  - instytucje realizujące projekty w ramach Priorytetu I PO KL:
  • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,
  • Ministerstwo Sprawiedliwości,
  • Władza Wdrażająca Programy Europejskie,
  • Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy,
  • Centralny Zarząd Służby Więziennej,
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Departament Wdrażania EFS w MPiPS - w ramach Działania 1.5 PO KL Godzenie życia zawodowego i rodzinnego tworzone są placówki opieki nad dziećmi do lat 3, lista placówek dostępna jest pod adresem: www.kapitalludzki.gov.pl/mapa-zlobki;
 • Priorytetu II PO KL Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
  - instytucje realizujące projekty w ramach Priorytetu II PO KL:
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • Ministerstwo Zdrowia
 • Priorytetu V PO KL Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora i Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego
  • Działanie 5.4 PO KL – projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe, m.in. punkty porad prawnych i obywatelskich,
  • Działanie 5.5 PO KL – projekty realizowane m.in. przez reprezentatywne organizacje związkowe lub reprezentatywne organizacje pracodawców.

Wszystkie prace nadesłane na konkurs muszą być opublikowane lub wyemitowane w mediach
w okresie od 15 października 2012 r. do 30 kwietnia 2014 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.ludzkatwarzefs.pl.

 CTT