Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2013-08-13

Obejrzyj krótki materiał filmowy, podsumowujący debatę w Warszawie, 11 lipca 2013 roku.

 

Zobacz także: O Europie trzeba rozmawiać

 

Przygotowując się do debaty Dialog Obywatelski o przyszłości UE, nagraliśmy na ulicach polskich miast 8 osób, które chciały zadać konkretne pytania szefowi Komisji Europejskiej Jose Barroso, wiceprzewodniczącej KE Viviane Reding i europosłance Róży Thun.

Podczas debaty zaprezentowaliśmy pytania Pani Karoliny Kwiatkowskiej, Martyny Latawiec, Ireny Modzelewskiej i Wiesława Rębelskiego, na które uzyskali odpowiedź od Wiceprzewodniczącej KE Viviane Reding i europosłanki Róży Thun.

Karolina Kwiatkowska (trenerka)

Karolina Kwiatkowska, lat 33, Romka, pochodzę z Radomia, chciałam poruszyć kwestię romską, ponieważ społeczność romska jest największą mniejszością etniczną i narodową na świecie. Chciałabym zapytać, jaka strategia Unii Europejskiej dotycząca Romów?

Irena Modzelewska (reżyser, producentka filmowa, scenarzystka)

Jestem reżyserem I producentem filmowym, piszę też scenariusze do własnych filmów, chciałabym zadać konkretne pytanie:  kiedy powstanie system zabezpieczenia naszych utworów, w dobie rozwoju internetu, kiedy do sieci jednym kliknięciem wrzuca się nasze utwory i w ten sposób jesteśmy ograbiani

Wiesław Rębelski (emeryt)

Nazywam się Wiesław Rembelski – mam 75 lat, jestem absolwentem Uniwersytetu III Wieku  (Warszawa Praga-Północ) i mam do Komisji Europejskiej pytanie: czy rozszerzenie Unii Europejskiej nie zaostrzy sytuacji państw członkowskich? W przypadku Chorwacji będzie to kosztowało w przyszłym roku około 700 mln euro…

 

Nagraliśmy także inne osoby, które zadawały swoje pytania:

Witam uczestników debaty, nazywam się Martyna Latawiec i pracuję w międzynarodowej firmie. Dlatego też interesuje mnie zarówno służbowo jak i prywatnie kwestia wprowadzenia euro. Chciałabym się dowiedzieć czy ma sens wprowadzenie tej waluty w pozostałych krajach Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę fakt, że aktualnie w strefie euro trwa kryzys.

Od 2010 roku Unia Europejska podjęła cały szereg działań mających na celu stabilizację finansową w strefie Euro oraz powrót Unii Europejskiej na ścieżkę wzrostu gospodarczego.

Obecna nowa architektura strefy Euro sprawia, że Unia Europejska może sprawnie zapobiegać przyszłym kryzysom a także pozwala dokończyć proces budowania pełnej unii gospodarczej i walutową. Na mocy traktatów wszystkie państwa członkowskie, oprócz Wielkiej Brytanii i Danii są zobowiązane do przyjęcia Euro. Decyzja o harmonogramie przestąpienia do unii gospodarczej i walutowej i przyjęcia euro przyjmowana jest indywidualnie dla każdego państwa w oparciu o tzw. kryteria konwergencji. Jednocześnie należy podkreślić, że moment przystąpienia do strefy euro poddawany jest bardzo głębokiej analizie przez kandydujące państwo członkowskie jak i instytucje Unii Europejskiej.  Ma to sprawić, że przygotowanie zarówno strefy euro jak i państwa przystępującego będzie odpowiednie, aby zapewnić pełny sukces przedsięwzięcia.

Nazywam się Aviero Geminiani - jestem Włochem i prowadzę własne przedsiębiorstwo w Polsce, już od 12 lat. Mam pytanie do Komisji Europejskiej, skoro teraz osoby z obywatelstwem europejskim, pracujące w Polsce, nie mają możliwości doliczyć lat przepracowanych w Polsce jako fundusz emerytalny, europejski, ponieważ nie ma podpisanej umowy pomiędzy "starymi" krajami  UE a Polską, kiedy ewentualnie przez działania Komisji  będzie to możliwe

Poniżej prezentujemy odpowiedź:

Unia Europejska bardzo aktywnie zwalcza wszelkie formy dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zasada zakazu dyskryminacji jest jedną z fundamentalnych zasad prawa Unii Europejskiej i podstawą funkcjonowania całej Unii Europejskiej.

Od chwili powstania trzech Wspólnot Europejskich integracja europejska rozwijała się w oparciu o zasady zakazu dyskryminacji ze względu na przynależność państwową i płeć, które stanowiły niezbędne elementy umożliwiające budowę wspólnego rynku i zapewnienia swobody przepływu osób. W miarę postępu procesów integracji europejskiej zakazem obejmowano kolejne formy dyskryminacji. W prawie Unii Europejskiej istnieje już bardzo wiele przepisów zakazujących różnych form dyskryminacji.

Najważniejsze z nich to art. 21 i art. 23 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, art. 2 i art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 10, art. 18, art. 45 i art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dyrektywa 2000/78/WE w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy oraz Dyrektywa 2000/43/WE w sprawie równego traktowania bez względu na pochodzenie ra­sowe lub etniczne.

Ponieważ przepisy prawa Unii Europejskiej są bezpośrednio skuteczne w porządkach prawnych wszystkich Państw Członkowskich, osoby dotknięte przez różne formy dyskryminacji mogą szukać ochrony prawnej przed sądami krajowymi państw na terenie, których doszło do przejawów dyskryminacji. Więcej informacji na temat unijnych regulacji prawnych zakazujących różnych form dyskryminacji można znaleźć w "Podręczniku europejskiego prawa o niedyskryminacji" dostępnego pod adresem:

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA_CASE_LAW_HANDBOOK_PL.pdf .

Unia Europejska od lat prowadzi też szereg działań mających na celu walkę z różnymi formami dyskryminacji. Mają one postać kampanii informacyjnych, wsparcia udzielanego organizacjom pozarządowym w walce z różnymi przejawami dyskryminacji, wspierania działań władz krajowych Państw Członkowskich w zwalczaniu dyskryminacji, popierania wymiany doświadczeń i tzw. "dobrych praktyk" między Państwami Członkowskimi, organizacji szkoleń itp. W roku 2007, który był Europejskim Rokiem Równych Szans dla Wszystkich, miało miejsce szczególne nasilenie tych działań.

Więcej informacji na temat działań podejmowanych w Unii Europejskiej w celu zwalczania różnych form dyskryminacji można znaleźć na stronach Komisji Europejskiej pod adresem:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_pl.htm .

 

 

 CTT