Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2013-04-15

Zgodnie z danymi statystycznymi dla 2012 r. opublikowanymi przez Eurostat większość państw członkowskich UE poczyniła postępy w osiąganiu celów w zakresie edukacji określonych w strategii „Europa 2020”. Zakładają one obniżenie odsetka uczniów przedwcześnie kończących naukę do poziomu poniżej 10 proc. i zwiększenie do ponad 40 proc. liczby osób z wyższym wykształceniem (studia wyższe lub ich odpowiednik) do 2020 r.

Niemniej jednak wyniki te nadal znacznie różnią się między państwami członkowskimi, a także między uczennicami i uczniami. Odsetek młodych ludzi przedwcześnie porzucających naukę wynosi obecnie w UE średnio 12,8 proc., co oznacza niewielką poprawę w porównaniu z 13,5 proc. z roku 2011. W 2012 r. 35,8 proc. osób w wieku 30-34 lat w UE ukończyło studia wyższe; rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 34,6 proc.

W 12 państwach członkowskich (Austrii, Czechach, Danii, Finlandii, Holandii, Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, w Polsce, na Słowacji, w Słowenii i w Szwecji) odsetek osób wcześnie kończących naukę nie przekracza teraz poziomu 10 proc., który jest celem strategii „Europa 2020”. Irlandia osiągnęła ten cel pierwszy raz.

Choć w Hiszpanii (24,9 proc.), na Malcie (22,6 proc.) i w Portugalii (20,8 proc.) odnotowano najwyższy odsetek osób, które wcześnie zakończyły naukę, poczyniono tam również postępy w stosunku do 2011 r. Niemcy, Grecja Irlandia, Łotwa i Wielka Brytania ograniczyły skalę przedwczesnego kończenia nauki o przynajmniej jeden punkt procentowy, ale sytuacja pod tym względem pogorszyła się w Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, na Węgrzech, w Luksemburgu, Polsce, na Słowacji, w Słowenii i w Szwecji. 

W 2012 r. w 12 krajach (w Belgii, na Cyprze, w Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu, Szwecji i Wielkiej Brytanii) odsetek osób w wieku 30-34 lat z wykształceniem wyższym przewyższał unijny cel na poziomie 40 proc. Polska i Słowenia powinny przekroczyć go w następnym roku.

Odsetek młodych ludzi z wykształceniem wyższym nadal jest niski we Włoszech (21,7 proc.), na Słowacji (23,7 proc.), w Rumunii (21,8 proc.), na Malcie (22,4 proc.), w Czechach (25,6 proc.) i w Portugalii (27,2 proc.). Niepokojący jest nieznaczny spadek (do 26,9 proc.) w 2012 r. i tak już niskiego odsetka osób uzyskujących wyższe wykształcenie w Bułgarii.

Ogólnie rzecz biorąc, dziewczęta częściej wypadają lepiej: odsetek dziewcząt przedwcześnie kończących naukę szkolną jest o 24 proc. niższy niż w przypadku chłopców. Największe różnice pod tym względem występują na Cyprze, (+58 proc.), na Litwie, w Luksemburgu (+57 proc.) i w Polsce (+55 proc.), gdzie dwa razy więcej chłopców niż dziewcząt przedwcześnie kończy naukę. W przypadku kobiet również większe (o 27 proc.) jest prawdopodobieństwo ukończenia studiów wyższych. Największe różnice między kobietami a mężczyznami odnotowuje się na Łotwie (+85 proc.), w Estonii (+79 proc.), w Słowenii (+68 proc.) i w Bułgarii (+67 proc.).

Dodatkowe informacje

Powyższe dane zostały zebrane przez Eurostat w ramach badania aktywności ekonomicznej ludności, które dostarcza danych na temat sytuacji i tendencji na rynku pracy UE, w tym na temat uczestnictwa w edukacji i szkoleniu i o poziomie osiągnięć w tym zakresie.

Odsetek uczniów przedwcześnie kończących naukę szkolną definiuje się jako odsetek osób w przedziale wiekowym 18–24, które mają najwyżej wykształcenie średnie na poziomie gimnazjalnym lub niższym i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu. Wykształcenie wyższe oblicza się jako odsetek osób w wieku 30-34 lat z wykształceniem wyższym (lub równoważnym).

Dalsze działania

Na posiedzeniu Rady w lutego 2013 r. państwa członkowskie uzgodniły, że skoncentrują się na poprawie wyników młodych ludzi, którym grozi przedwczesne zakończenie nauki i którzy posiadają niskie umiejętności podstawowe. Można to osiągnąć na przykład przez wczesne rozpoznanie takich osób na wszystkich etapach kształcenia oraz przez zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia.

W przyszłym miesiącu Komisja Europejska oceni środki podjęte przez państwa członkowskie w celu osiągnięcia głównych celów strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Komisja może zaproponować również zalecenia dla poszczególnych krajów.

W kolejnym wydaniu Monitora Kształcenia i Szkolenia (jesień 2013 r.) Komisja przedstawi również sprawozdanie z rozwoju sytuacji dotyczącej wczesnego kończenia nauki oraz odsetka absolwentów studiów wyższych.

Więcej informacji

Komisja Europejska: Wczesne kończenie nauki

Komisja Europejska: Program modernizacji szkolnictwa wyższego

Eurostat: Badanie aktywności ekonomicznej ludności

Komisja Europejska: Kształcenie i szkolenie

Strona internetowa Androulli Vassiliou

Śledź wypowiedzi Androulli Vassiliou na Twitterze @VassiliouEU

 

 

Wykres 1:Odsetek osób przedwcześnie kończących naukę w UE (w proc., w latach 2010, 2011 i 2012), zmiana w stosunku do poprzedniego roku (w punktach procentowych) i krajowe cele do 2020 r. 

 

2010

2011

2012

Change 2011-2012

National target

EU

14.0

13.5

12.8p

-0.7

less than 10.0

Austria

8.3

8.3

7.6

-0.7

9.5

Belgium

11.9

12.3

12.0

-0.3

9.5

Bulgaria

13.9

11.8

12.5

0.7

11.0

Cyprus

12.7

11.3

11.4

0.1

10.0

Czech Republic

4.9

4.9

5.5

0.6

5.5

Denmark

11.0

9.6

9.1

-0.5

less than 10.0

Estonia

11.6

10.9

10.5

-0.4

9.5

Finland

10.3

9.8

8.9

-0.9

8.0

France

12.6

12.0

11.6

-0.4

9.5

Germany

11.9

11.7

10.5p

-1.2

less than 10.0

Greece

13.7

13.1

11.4

-1.7

9.7

Hungary

10.5

11.2

11.5

0.3

10.0

Ireland

11.4

10.8

9.7

-1.1

8.0

Italy

18.8

18.2

17.6

-0.6

15.0-16.0

Latvia

13.3

11.6b

10.5

-1.1

13.4

Lithuania

8.1

7.2

6.5

-0.7

less than 9.0

Luxembourg

7.1

6.2

8.1p

1.9

less than 10.0

Malta

24.8

23.6

22.6

-1.0

29.0

Netherlands

10.0

9.1

8.8p

-0.3

less than 8.0

Poland

5.4p

5.6p

5.7p

0.1

4.5

Portugal

28.7

23.2

20.8

-2.4

10.0

Romania

18.4

17.5

17.4

-0.1

11.3

Slovakia

4.7

5.0

5.3

0.3

6.0

Slovenia

5.0

4.2

4.4

0.2

5.0

Spain

28.4

26.5

24.9

-1.6

15.0

Sweden

6.5

6.6

7.5

0.9

less than 10.0

United Kingdom 

14.9

15.0

13.5

-1.5

No target

Źródło: Eurostat (EU-BAEL); b=przerwa w szeregu czasowym, p=dane tymczasowe

Uwaga: Dane dla Malty dotyczące osób wcześnie kończących naukę na poziomie kształcenia ogólnego i zawodowego zostały zmienione. Zmiana dotyczy klasyfikacji niektórych kwalifikacji na poziomie szkoły średniej. Więcej wyjaśnień jest dostępnych na stronie internetowej Eurostatu. Krajowe cele odnoszą się do danych przed dokonaniem zmian.

 

Wykres 2: Różnica między kobietami i mężczyznami pod względem przedwczesnego kończenia nauki, chłopcy=100, 2012 r.

 

Źródło: Eurostat (EU BAEL)

Uwaga: Na poziomie EU-27 na 100 chłopców wcześnie kończących naukę przypada 76 dziewcząt. Na Cyprze liczba dziewcząt przypadających na 100 chłopców wynosi 42. Bułgaria jest jedynym krajem, w którym więcej dziewcząt niż chłopców przedwcześnie porzuca naukę (107 dziewcząt na 100 chłopców).
Wykres 3: Odsetek osób z wykształceniem wyższym lub równoważnym w przedziale wiekowym 30-34 (w proc., a latach 2010, 2011 i 2012), zmiana w stosunku do poprzedniego roku (w punktach procentowych) i krajowe cele do 2020 r.

 

2010

2011

2012

Change 2011-2012

National target

EU

33.5

34.6

35.8p

1.2

at least 40.0

Austria[1]

23.5

23.8

26.3

2.5

38.0

Belgium

44.4

42.6

43.9

1.3

47.0

Bulgaria

27.7

27.3

26.9

-0.4

36.0

Cyprus

45.3

46.2

49.9

3.7

46.0

Czech Republic

20.4

23.8

25.6

1.8

32.0

Denmark

41.2

41.2

43.0

1.8

at least 40.0

Estonia

40.0

40.3

39.1

-1.2

40.0

Finland

45.7

46.0

45.8

-0.2

42.0

France

43.5

43.3

43.6

0.3

50.0

Germany[2]

29.8

30.7

31.9p

1.2

42.0

Greece

28.4

28.9

30.9

2

32.0

Hungary

25.7

28.1

29.9

1.8

30.3

Ireland

49.9

49.7

51.1

1.4

60.0

Italy

19.8

20.3

21.7

1.4

26.0-27.0

Latvia

32.3

35.9b

37.0

1.1

34.0-36.0

Lithuania

43.8

45.8

48.7

2.9

40.0

Luxembourg

46.1

48.2

49.6p

1.4

40.0

Malta

21.5

21.4

22.4

1.3

33.0

Netherlands

41.4

41.1b

42.3p

1.2

more than 40.0

Poland

35.3p

36.9p

39.1p

2.2

45.0

Portugal

23.5

26.1

27.2

1.1

40.0

Romania

18.1

20.4

21.8

1.4

26.7

Slovakia

22.1

23.4

23.7

0.3

40.0

Slovenia

34.8

37.9

39.2

1.3

40.0

Spain

40.6

40.6

40.1

-0.5

44.0

Sweden

45.3

46.8

47.9

0.5

40.0-45.0

United Kingdom

43.0

45.8

47.1

1.3

No target

Źródło: Eurostat (EU-BAEL); b=przerwa w szeregu czasowym, p=dane tymczasowe

 

Wykres 4: Różnica między kobietami i mężczyznami pod względem liczby osób z wykształceniem wyższym, mężczyźni=100, 2012 r.

Źródło: Eurostat (EU BAEL)

Uwaga: Na poziomie EU-27 w 2012 r. na 100 mężczyzn absolwentów studiów wyższych przypada 127 kobiet w przedziale wiekowym 30-34 lat. Na Łotwie liczba kobiet przypadających na 100 mężczyzn wynosi 185. Luksemburg jest jedynym krajem, w którym więcej mężczyzn niż kobiet ma wyższe wykształcenie (97 kobiet na 100 mężczyzn).

 

 


[1] Krajowy cel Austrii obejmuje ukończenie nauki na poziomie pomaturalnym ISCED-4a. Przy uwzględnieniu poziomu ISCED 4a wynik wynosi 37 proc. (2011).

[2] Krajowy cel Niemiec obejmuje ukończenie nauki na poziomie pomaturalnym ISCED-4a. Przy uwzględnieniu poziomu ISCED 4a wynik wynosi 42 proc. (2011).

 CTT