Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2013-03-12

Komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej Tonio Borg powiedział: „Dzisiejsze wejście w życie pełnego zakazu wprowadzania do obrotu stanowi ważny sygnał świadczący o znaczeniu, jakie Europa przywiązuje do kwestii ochrony zwierząt. Komisja jest zdecydowana dalej wspierać rozwój metod alternatywnych oraz zachęcać kraje spoza UE do naśladowania naszego europejskiego podejścia. To wyjątkowa okazja dla Europy, by dawać przykład odpowiedzialnych innowacji w dziedzinie kosmetyków bez zagrażania bezpieczeństwu konsumentów”.

Komisja dokonała szczegółowej oceny skutków zakazu wprowadzania do obrotu i uważa, że istnieją uzasadnione podstawy, by go wykonać. Jest to zgodne z silnym przekonaniem wielu obywateli Europy: potrzeba rozwoju kosmetyków nie usprawiedliwia przeprowadzania testów na zwierzętach.

Poszukiwanie metod alternatywnych będzie kontynuowane, gdyż pełne zastąpienie testów na zwierzętach tymi metodami nie jest jeszcze możliwe. Opublikowany dziś komunikat przedstawia w skrócie wkład Komisji w badania nad opracowywaniem metod alternatywnych, a także jej przekonanie, że wysiłki te należy kontynuować.

Na takie badania Komisja udostępniła około 238 mln euro w latach 2007-2011. Branża kosmetyczna także wniosła swój wkład w te działania − na przykład przez współfinansowanie w wysokości 25 mln euro inicjatywy badawczej SEURAT.

Ponieważ europejski przemysł kosmetyczny zajmuje na świecie czołową pozycję, musimy nawiązywać kontakty z partnerami handlowymi, aby wyjaśniać i propagować europejski model i dążyć do uznania metod alternatywnych na arenie międzynarodowej. Komisja będzie to uwzględniać w unijnych programach handlowych i we współpracy międzynarodowej.

Dodatkowe informacje

Dyrektywa 2003/15/WE włączyła przepisy dotyczące przeprowadzania testów na zwierzętach do dyrektywy „kosmetycznej” 76/768/EWG. Zgodnie z tymi przepisami testowanie na zwierzętach produktów kosmetycznych jest w UE zakazane już od 2004 r., a od 2009 r. zakaz dotyczy także składników kosmetycznych („zakaz testowania”).

Od marca 2009 r. na unijny rynek nie dopuszcza się również produktów kosmetycznych zawierających składniki, które były testowane na zwierzętach („zakaz wprowadzania do obrotu”).

W przypadku najbardziej złożonych skutków dla zdrowia człowieka (toksyczność dla dawki powtarzalnej, w tym działanie uczulające na skórę i rakotwórczość, szkodliwy wpływ na rozrodczość oraz toksykokinetyka) początek obowiązywania zakazu wprowadzania do obrotu został przesunięty na 11 marca 2013 r. 

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/animal-testing/index_en.htm

MEMO/13/188

@EU_Consumer

 CTT