Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2012-09-28

Najwięcej godzin przepracowanych przez osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w pierwszym kwartale 2012 r. odnotowano w Grecji i Austrii, natomiast w Finlandii, Włoszech i Irlandii liczba ta była najniższa. Powyższe dane znalazły się wśród głównych ustaleń najnowszego kwartalnego przeglądu zatrudnienia i sytuacji społecznej.

Państwa członkowskie różnią się pod względem zatrudnienia i sytuacji społecznej bardziej niż kiedykolwiek.Dlatego powinny jak najszybciej zrealizować zalecenia dla poszczególnych krajów na 2012 r. , przyjęte w czerwcu ubiegłego roku, a także wprowadzić środki przedstawione w przygotowanym przez Komisję pakiecie na rzecz zatrudnienia– mówi László Andor, europejski komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego.

Jak dodaje, stałe obniżanie się dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych i rosnące ubóstwo wśród dzieci świadczą o istnieniu »prawdziwego kryzysu społecznego«, jak określił to przewodniczący KE Jose Barroso podczas konferencji »Jobs for Europe« (Miejsca pracy dla Europy), i wskazują na potrzebę zwiększenia inwestycji społecznych w całej Europie.

KE zajmie się tą kwestią w przygotowywanym pakiecie dotyczącym inwestycji społecznych - zapowiada Andor.

Szczególnie niepokojący jest fakt, że bezrobocie nadal rośnie i liczba bezrobotnych sięgnęła już rekordowo wysokiego poziomu 25,3 mln, o 2,6 mln więcej (+11,6 proc.) niż w marcu 2011 r.

Stopa bezrobocia, wynosząca średnio 10,4 % dla UE, wzrosła w 17 państwach członkowskich i znów pogłębiły się różnice między krajami, które osiągają lepsze wyniki, a państwami „peryferyjnymi”.

Obecnie notuje się rekordową różnicę 20,6 punktów procentowych między najniższą (Austria, 4,5 proc.) i najwyższą (Hiszpania, 25,1 proc.) stopą bezrobocia w UE. Liczba osób długotrwale bezrobotnych zwiększyła się od ubiegłego roku w 15 państwach członkowskich i wyniosła 10,7 mln. Długotrwale bezrobotni stanowią obecnie 4,5 proc. ludności aktywnej zawodowo (+0,4 punktu procentowego w ciągu roku).

Złe perspektywy dla młodych

W lipcu bezrobocie osób młodych w UE było na alarmującym poziomie 22,5 proc., ale w drugim kwartale nie odnotowano dalszego wzrostu. W dwunastu państwach członkowskich wskaźnik ten przekroczył 25 proc. i tylko w trzech krajach – w Austrii, Niemczech i Holandii – był poniżej 10 proc.

Złe widoki na przyszłość dla osób młodych wiążą się z rosnącym ryzykiem długotrwałego bezrobocia i trwałej bierności zawodowej, o czym świadczy rosnąca liczba młodych ludzi, którzy nie mają pracy i nie uczestniczą w żadnym kształceniu ani szkoleniu (młodzież NEET).

Komisja aktywnie zajmuje się problemem bezrobocia osób młodych i jeszcze w tym roku przedstawi dwie inicjatywy: gwarancje dla młodzieży, które mają proponować młodym ludziom podjęcie pracy, kontynuację nauki lub udział w szkoleniu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia szkoły, oraz projekt ram jakości dla staży.

Najnowsze szczegółowe dane za 2011 r. rzucają więcej światła na szerszy obraz rynku pracy. Oprócz bezrobotnych odnotowano też 8,6 mln osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy – w większości kobiet – i kolejne 10,9 mln osób pozostających w szarej strefie pomiędzy biernością zawodową a bezrobociem, jak osoby, które zaprzestały szukania pracy.

Zmniejszające się dochody gospodarstw domowych

Dochody do dyspozycji brutto gospodarstw domowych zmniejszyły się w dwóch trzecich państw UE w latach 2009-2011. Największy spadek odnotowano w Grecji (15,7 proc.), Irlandii (9 proc.) oraz na Litwie, w Hiszpanii, na Cyprze i na Węgrzech (wszędzie o ponad 4 proc.).

Skrajnie odmienną sytuację zaobserwowano w krajach nordyckich oraz w Niemczech, Belgii, Słowenii i Francji, gdzie systemy opieki społecznej i bardziej odporne rynki pracy umożliwiły nieprzerwany wzrost ogólnych dochodów również podczas kryzysu. Kryzys wpłynął jednak na znaczącą część ludności i spowodował zwiększenie ubóstwa także i w tych krajach.

Nic dziwnego, że odsetek ludności UE w trudnej sytuacji finansowej pozostaje na rekordowo wysokim poziomie. Mieszkańcy państw dotkniętych największym spadkiem dochodów są też bardziej skłonni do negatywnego postrzegania własnej sytuacji społecznej, jak pokazuje badanie Eurobarometr z 2012 r. dotyczące klimatu społecznego w UE.

Ubóstwo wśród dzieci

Ubóstwo dzieci staje się problemem coraz większej liczby gospodarstw domowych z powodu niewystarczających zarobków rodziców i niedostatecznego wsparcia gospodarstw domowych z dziećmi. Odsetek dzieci zagrożonych ubóstwem (po uwzględnieniu świadczeń socjalnych) waha się od 10 proc. w Danii i Finlandii do ponad 20 proc. w Hiszpanii, Grecji, Bułgarii, Portugalii, Włoszech, Rumunii, na Łotwie, w Polsce, na Litwie i w Luksemburgu.

Wielkość i skuteczność świadczeń dla dzieci w UE jest bardzo zróżnicowana. Przystępna cenowo opieka nad dziećmi jest niezwykle istotnym warunkiem umożliwiającym rodzicom, a zwłaszcza matkom, pracę zawodową.

Różnice pod względem wzrostu gospodarczego

Wśród największych państw członkowskich gospodarka nadal rosła w Niemczech, Francji i Polsce, natomiast we Włoszech i Wielkiej Brytanii odnotowano dalszą recesję. W drugim kwartale 2012 r. w Hiszpanii i Portugalii zarejestrowano ostry spadek aktywności gospodarczej i zatrudnienia.

 

Dodatkowe informacje

MEMO/12/720

Kwartalny przegląd zatrudnienia i sytuacji społecznej:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8885&langId=en

Strona internetowa: Analiza zatrudnienia i zmian społecznych

Strona internetowa komisarza László Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

László Andor na Twitterze: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Bezpłatny biuletyn informacyjny: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

 CTT