Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2012-02-17

- Aby wyjaśnić wątpliwości dotyczące przejrzystości negocjacji umowy ACTA oraz procesu konsultacji, chcemy udostępnić dokładne terminy oraz szczegóły naszych kontaktów z Parlamentem Europejskim, mediami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz szerszą publicznością.

Należy podkreślić, że wszystkie 27 państw członkowskich UE mogły także uczestniczyć we wszystkich sesjach negocjacyjnych dotyczących umowy ACTA. Wynika to z tego, że jedynie kraj sprawujący Prezydencję Rady UE oraz same państwa członkowskie miały prawo negocjować elementy umowy ACTA dotyczące postępowania karnego, ponieważ należało to do kompetencji państw członkowskich przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego, a obecnie należy do kompetencji dzielonych pomiędzy państwa członkowskie a Unię Europejską.

Komisja Europejska w pełni angażuje się w debatę, która zaistniała w Europie na temat umowy ACTA. KE pozostaje przekonana o konieczności chronienia własności intelektualnej Europy, ponieważ stanowi ona podstawę europejskiej gospodarki, zatrudnienia i dobrobytu w nadchodzących latach. Jest to krok szczególnie ważny w obliczu coraz częstszych przypadków kradzieży własności intelektualnej w kontekście rosnącej konkurencyjności wschodzących gospodarek – mówi John Clancy, rzecznik komisarza UE ds. handlu Karela De Gucht

Przejrzystość negocjacji umowy ACTA

Negocjacje umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) rozpoczęły się w czerwcu 2008 i zakończyły w listopadzie 2010. Unia Europejska była reprezentowana podczas negocjacji przez urzędników Komisji Europejskiej, ale również przez przedstawicieli państw członkowskich, ponieważ ACTA dotyczy nie tylko wyłącznych kompetencji UE, ale też kompetencji dzielonych z państwami członkowskimi. Poniższy dokument ma na celu wyjaśnienie sposobu, w jaki Parlament Europejski, społeczeństwo obywatelskie i wszystkie zainteresowane strony były informowane i włączane w proces negocjacji.

Kto był obecny przy stole negocjacyjnym?

Podczas poszczególnych rund negocjacyjnych, urzędnicy rządów negocjujących krajów byli obecni na sali. (patrz lista uczestników rund negocjacyjnych z Komisji Europejskiej i państw członkowskich)

W przypadku Unii Europejskiej, była to grupa 4-8 urzędników Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnych ds. handlu, rynku wewnętrznego i usług, sprawiedliwości, społeczeństwa informacyjnego i mediów oraz podatków i unii celnej. Co więcej, obecna była również grupa 2-4 urzędników z państwa członkowskiego sprawującego w danym okresie prezydencję Rady UE, ponieważ to ona właśnie negocjowała rozdział dotyczący przepisów karnych jako przedstawiciel państw członkowskich UE (aspekty kryminalne dochodzenia i egzekwowania praw własności intelektualnej należały do kompetencji państw członkowskich przed wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego, a po wejściu traktatu przeszły do kategorii kompetencji dzielonych).

Z tego właśnie powodu, państwa członkowskie UE były również obecne podczas negocjacji. Liczba państw członkowskich reprezentowanych podczas rund negocjacyjnych zmieniała się, od 8 do 18. Tak czy inaczej, wszystkie państwa członkowskie otrzymały wszystkie dokumenty negocjacyjne oraz informacje z pierwszej ręki odnośnie negocjacji umowy ACTA.

W przypadku innych krajów negocjujących ACTA, reprezentowali je urzędnicy z różnych ministerstw – od 70 a 110 osób podczas sesji negocjacyjnych.

Udział Parlamentu Europejskiego w negocjacjach

Podczas negocjacji umowy ACTA, Komisja Europejska udostępniła PE następujące dokumenty (pełna lista dokumentów w aneksie):

• 7 kolejnych projektów tekstu umowy
• 3 szczegółowe raporty z przebiegu rund negocjacyjnych
• 14 not i wewnętrznych dokumentów roboczych

Komisja Europejska informowała Parlament Europejski o przebiegu negocjacji umowy ACTA, zgodnie z wymogami Traktatu lizbońskiego oraz zmienionego w 2010 r. porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską, a także podobnych przepisów obowiązujących przed wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego.

Parlament Europejski natomiast działał zgodnie z uzgodnionymi przepisami dotyczącymi rozpatrywania dokumentów poufnych. To oznacza, że niektóre dokumenty nie były dostępne dla wszystkich członków Parlamentu Europejskiego (eurodeputowanych). Były one natomiast dostępne dla Przewodniczącego Komisji ds. handlu międzynarodowego (INTA), Wiceprzewodniczących INTA, koordynatorów politycznych INTA oraz sprawozdawcy komisji INTA. Ten skład również obejmował posła do Parlamentu Europejskiego Kadera Arifa w okresie kiedy był koordynatorem Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w komicji INTA – czyli pomiędzy czerwcem 2009 r. i grudniem 2011 r.

Co więcej, komisarz UE ds. handlu Karel De Gucht oraz urzędnicy wyższego szczebla Dyrekcji Generalnej ds. handlu zorganizowali serię spotkań w celu poinformowania eurodeputowanych o przebiegu negocjacji (więcej szczegółów w aneksie):

• 3 debaty w 2010 r.
• 6 spotkań komisji
• 4 nieformalne briefingi dotyczące rund negocjacyjnych

Komisja Europejska odpowiedziała również na 50 pisemnych i ustnych pytań ze strony eurodeputowanych w sprawie umowy ACTA od stycznia 2010 r., a wszystkie odpowiedzi zostały powszechnie udostępnione.

Negocjatorzy UE wzięli pod uwagę liczne komentarze otrzymane ze strony eurodeputowanych. Wiele z nich zostało uwzględnionych w ostatecznym tekście umowy ACTA.

Udział organizacji pozarządowych, społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw

4 spotkania dla stron zainteresowanych – otwarte dla całego społeczeństwa – zostały zorganizowane w Brukseli w dniach:

• 23 czerwca 2008 r.
• 21 kwietnia 2009 r.
• 22 marca 2010 r. oraz
• 25 stycznia 2011 r.

Co więcej, grupa negocjatorów zaprosiła i zorganizowała spotkanie oraz briefing dla organizacji pozarządowych, przedstawicieli środowisk akademickich i przedstawicieli partii politycznych, takich jak Partia Piracka, podczas czterech ostatnich rund negocjacyjnych w Wellington, Lucernie, Waszyngtonie i Tokio. Strony zainteresowane miały dostęp do grup negocjatorów a różne kwestie i wątpliwości przedstawione przez społeczeństwo obywatelskie były omawiane i tłumaczone.

Podczas całego procesu negocjacji, Komisja Europejska nie zatrudniała żadnych konsultantów, czy to ze strony przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych czy też społeczeństwa obywatelskiego. Komisja Europejska nie przyznała większego dostępu do informacji żadnej z grup – przedsiębiorstwom, związkom zawodowym ani innym stronom zainteresowanym. Nie istnieją też żadne tajne protokoły do umowy a ostateczny tekst jest w całości dostępny dla całego społeczeństwa (dostępny we wszystkim językach oficjalnych UE) na stronie internetowej Komisji Europejskiej. 

 

 Więcej informacji: Fakty i mity o ACTA

 

 

ANEKS 1:

Dokumenty dotyczące negocjacji umowy ACTA udostępnione przez Komisję Europejską Parlamentowi Europejskiemu

1) Projekty tekstu umowy ACTA

Projekt tekstu skonsolidowanego ze stycznia 2010 r. (po rundzie negocjacyjnej w Seulu – pierwszej, która prowadziła do tekstu skonsolidowanego)
Projekt tekstu skonsolidowanego z lutego 2010 r., po rundzie negocjacyjnej w Guadalajara
Projekt tekstu skonsolidowanego z kwietnia 2010 r., po rundzie negocjacyjnej w Wellington
Tekst skonsolidowany gotowy do publicznego udostępnienia, kwiecień 2010 r.
Projekt tekstu skonsolidowanego z czerwca 2010 r., po rundzie negocjacyjnej w Lucernie
Projekt tekstu skonsolidowanego z sierpnia 2010 r., po rundzie negocjacyjnej w Waszyngtonie
Tekst skonsolidowany , październik 2010 r., po rundzie negocjacyjnej w Tokio

2) Sprawozdania z rund negocjacyjnych

(15 stycznia 2009 r.) – Sprawozdanie z czwartej rundy negocjacyjnej w Paryżu (Francja) w dniach 15-18 grudnia 2008 r.
(31 czerwca 2009 r.) – Sprawozdanie z piątej rundy negocjacyjnej, w Rabacie (Maroko) w dniach 16-17 lipca 2009 r.
Sprawozdanie z siódmej rundy negocjacyjnej w Guadalajara (Meksyk) w dniach 26-29 stycznia 2010 r.

NB: Choć Parlament Europejski był odpowiednio informowany o przebiegu kolejnych rund negocjacyjnych, to sprawozdania nie zawsze miały formę pisemną. Komisarz UE ds. handlu oraz inni urzędnicy Dyrekcji Generalnej ds. handlu regularnie brali udział w oficjalnych spotkaniach komisji ds. handlu międzynarodowego (INTA), oraz w nieformalnych briefingach.

3) Noty i wewnętrzne dokumenty robocze

1. (24 października 2007 r.) Nota dla "Komitetu 133" - Zalecenie Komisji dla Rady w sprawie upoważnienia Komisji do rozpoczęcia negocjacji międzynarodowej umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)
2. (26 marca 2008 r.) - Zalecenie Komisji dla Rady w sprawie upoważnienia Komisji do rozpoczęcia negocjacji międzynarodowej umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi
3. (25 września 2008 r.) – Arkusz informacyjny dot. umowy ACTA
4. (21 listopada 2008 r.) – Kwestie przyszłej struktury instytucjonalnej związanej z umową ACTA
5. (5 grudnia 2008 r.) - Kwestie przyszłej struktury instytucjonalnej związanej z umową ACTA
6. (4 lutego 2009 r.) – Przepisy związane z internetem i technologią: kwestie do omówienia
7. (27 marca 2009 r.) – Dokumenty negocjacyjne – komentarze UE
8. (7 kwietnia 2009 r.) – Streszczenie głównych elementów podlegających dyskusji
9. (30 września 2009 r.) – Rozdział dotyczący internetu w umowie ACTA
10. (30 października 2009 r.) – Analiza Komisji propozycji Stanów Zjednoczonych dot. specjalnych wymogów dotyczących dochodzenia i egzekwowania praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym
11. Nota dla "Komitetu 133" (12 października 2009 r.) – Projekt rozdziału dot. procedur dochodzenia i egzekwowania w środowisku cyfrowym wysłany przez Stany Zjednoczone
12. Nota dla komisji ds. handlu międzynarodowego (INTA) (14 września 2010 r.) – porządek obrad jedenastej rundy negocjacyjnej
13. Nota dla komisji ds. handlu międzynarodowego (INTA) (3 listopada 2010 r.) – informacje dotyczące następnych kroków umowy ACTA
14. Nota dla komisji ds. handlu międzynarodowego (INTA) (4 listopada 2010 r.) – Najważniejsze aspekty innowacyjne umowy ACTA w porównaniu z obecnie obowiązującymi standardami międzynarodowymi, w szczególności porozumieniem TRIPS

Nota wyjaśniająca:

Komitet "133", obecnie nazywany Komitetem ds. polityki handlowej, jest zgromadzeniem Rady Unii Europejskiej zajmującym się polityką handlową. W Komitecie zasiadają przedstawiciele wszystkich państw członkowskich w celu omawiania i podejmowania decyzji dotyczących polityki handlowej.

Arkusz informacyjny jest dokumentem wyjaśniającym, podającym główne informacje oraz obecny status określonego obszaru polityki europejskiej.

Lista dyskusji prowadzonych z Parlamentem Europejskim na temat umowy ACTA:

1) Debaty:

9 marca 2010 r. (z udziałem komisarza UE ds. handlu Karelem De Gucht)
8 września 2010 r. (z udziałem komisarza UE ds. handlu Karelem De Gucht) – przemówienie komisarza
20 października 2010 r. (z udziałem komisarza UE ds. handlu Karelem De Gucht) – przemówienie komisarza

2) Posiedzenia komisji:

Komisja ds. handlu międzynarodowego (INTA), 20 listopada 2007 r. (Komisarz Mandelson ogłosił zamiar podjęcia negocjacji)
Komisja ds. handlu międzynarodowego (INTA), 13 października 2008 r. (prowadzone przez dyrektora generalnego Davida O'Sullivan w ramach dyskusji dot. przebiegu negocjacji handlowych)
Komisja ds. handlu międzynarodowego (INTA), 23 lutego 2010 r. (z głównym negocjatorem)
Komisja ds. handlu międzynarodowego (INTA), 28 kwietnia 2010 r. (zastępca dyrektora generalnego z DG ds. handlu Péter Balása, w ramach dyskusji dot. Międzynarodowych Negocjacji Handlowych)
Komisja ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE), 13 lipca 2010 r. (z udziałem komisarza De Guchta) – przemówienie komisarza / transmisja wideo posiedzenia
Komisja ds. handlu międzynarodowego (INTA), 23 listopada 2010 r. (z głównym negocjatorem)
Komisja Handlu Międzynarodowego samodzielnie ustala porządek swoich obrad i decyduje, kiedy zaaranżować spotkania z negocjatorami Komisji Europejskiej.

3) Nieformalne spotkania (z głównym negocjatorem)

4 maja 2010 r. – Debriefing z rundy negocjacyjnej umowy ACTA (12-16 kwietnia 2010 r.)
12 lipca 2010 r. - Debriefing z rundy negocjacyjnej umowy ACTA
1 września 2010 r. – Debriefing z rundy negocjacyjnej umowy ACTA (Waszyngton, 16-20 sierpnia 2010 r.) i zapowiedź rundy negocjacji w Tokio
7 października 2010 r. – Debriefing z rundy negocjacyjnej umowy ACTA (Tokio, 23 września – 2 października 2010 r.)

Wszystkie nieformalne spotkania były zorganizowane na wyraźna prośbę Komisji Europejskiej i były dostępne dla członków i personelu Parlamentu Europejskiego.

 

ANEKS 2:

Uczestnicy rund negocjacyjnych (UE i państwa członkowskie)

1 runda negocjacyjna

Genewa, 3-4 czerwca 2008 r.

Delegaci Komisji Europejskiej: 6

DG ds. handlu, DG ds. podatków i unii celnej, DG ds. rynku wewnętrznego i usług, DG ds. sprawiedliwości

Delegaci prezydencji słoweńskiej: 2

Delegaci z innych państw członkowskich UE: 14

13 krajów: Austria, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Włochy, Łotwa, Litwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Holandia

Oświadczenie prasowe

2 runda negocjacyjna

Waszyngton, 29-31 lipca 2008 r.

Delegaci Komisji Europejskiej: 5

DG ds. handlu, DG ds. podatków i unii celnej, DG ds. sprawiedliwości, Europejska Służba Działań Zewnętrznych – Waszyngton

Delegaci prezydencji francuskiej: 5

Delegaci z innych państw członkowskich UE: 13

10 krajów: Austria, Czechy, Finlandia, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Słowenia, Hiszpania, Wielka Brytania

Oświadczenie prasowe

3 runda negocjacyjna

Tokio, 9 października 2008 r.

Delegaci Komisji Europejskiej: 5

DG ds. handlu, DG ds. podatków i unii celnej, DG ds. rynku wewnętrznego i usług, DG ds. sprawiedliwości, Europejska Służba Działań Zewnętrznych – Tokio
Delegaci prezydencji francuskiej: 4

Delegaci z innych państw członkowskich UE: 11

9 krajów: Czechy, Finlandia, Niemcy, Irlandia, Włochy, Słowenia, Hiszpania, Wielka Brytania, Łotwa

Oświadczenie prasowe

4 runda negocjacyjna

Paryż, 18 grudnia 2008 r.

Delegaci Komisji Europejskiej: 7

DG ds. handlu, DG ds. rynku wewnętrznego i usług, DG ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów, DG ds. sprawiedliwości

Delegaci prezydencji francuskiej: 5

Delegaci z innych państw członkowskich UE: 17

17 krajów: Belgia, Czechy, Finlandia, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Hiszpania, Wielka Brytania

Oświadczenie prasowe

5 runda negocjacyjna

Rabat, 16-17 lipca, 2009 r.

Delegaci Komisji Europejskiej: 4

DG ds. handlu, DG ds. rynku wewnętrznego i usług, Europejska Służba Działań Zewnętrznych – Rabat

Delegaci prezydencji szwedzkiej: 3

Delegaci z innych państw członkowskich UE: 10

9 krajów: Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Holandia, Rumunia, Hiszpania, Wielka Brytania

Oświadczenie prasowe

6 runda negocjacyjna

Seul, 4-6 listopada, 2009 r.

Delegaci Komisji Europejskiej: 6

DG ds. handlu, DG ds. rynku wewnętrznego i usług, DG ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów, DG ds. sprawiedliwości

Delegaci prezydencji szwedzkiej: 5

Delegaci z innych państw członkowskich UE: 14

10 krajów: Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Rumunia, Hiszpania, Wielka Brytania

Delegaci z Rady: 1

Porządek obrad

Oświadczenie prasowe

7 runda negocjacyjna

Guadalajara, 26-29 stycznia 2010 r.

Delegaci Komisji Europejskiej: 4

DG ds. handlu, DG ds. rynku wewnętrznego i usług, DG ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów

Delegaci prezydencji hiszpańskiej: 3

Delegaci z innych państw członkowskich UE: 7

7 krajów: Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Szwecja, Wielka Brytania

Wspólne oświadczenie

8 runda negocjacyjna

Wellington, 12-16 kwietnia 2010 r.

Delegaci Komisji Europejskiej: 5

DG ds. handlu, DG ds. rynku wewnętrznego i usług, DG ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów, DG ds. podatków i unii celnej

Delegaci prezydencji hiszpańskiej: 3

Delegaci z innych państw członkowskich UE: 10

7 krajów: Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania

Delegaci z Rady: 1

Porządek obrad

Wspólne oświadczenie dotyczące umowy ACTA

9 runda negocjacyjna

Lucerna, 28 czerwca – 1 lipca 2010 r.

Delegaci Komisji Europejskiej: 7

DG ds. handlu, DG ds. rynku wewnętrznego i usług, DG ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów, DG ds. podatków i unii celnej, DG ds. sprawiedliwości, Europejska Służba Działań Zewnętrznych – Genewa

Delegaci prezydencji hiszpańskiej: 3

Delegaci z innych państw członkowskich UE: 23

14 krajów: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, polska, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania

Delegaci z Rady: 1

Proponowany porządek obrad

Podsumowanie spotkania

10 runda negocjacyjna

Waszyngton, 16-20 sierpnia 2010 r.

Delegaci Komisji Europejskiej: 7

DG ds. handlu, DG ds. rynku wewnętrznego i usług, DG ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów, DG ds. podatków i unii celnej, Europejska Służba Działań Zewnętrznych - Waszyngton

Delegaci prezydencji belgijskiej: 3

Delegaci z innych państw członkowskich UE: 13

7 krajów: Irlandia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Szwecja, Niemcy, Słowenia

Delegaci z Rady: 1

Wspólne oświadczenie prasowe wszystkich stron negocjujących umowę ACTA

11 runda negocjacyjna

Tokio, 23 września – 1 października 2010 r.

Delegaci Komisji Europejskiej: 7

DG ds. handlu, DG ds. rynku wewnętrznego i usług, DG ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów, DG ds. podatków i unii celnej, Europejska Służba Działań Zewnętrznych - Tokyo

Delegaci prezydencji belgijskiej: 6

Delegaci z innych państw członkowskich UE: 14

9 krajów: Irlandia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Holandia

Delegaci z Rady: 1

Proponowany porządek obrad

Wspólne oświadczenie

Porozumienie w sprawie umowy ACTA

15 listopada 2010 r.

Wspólne oświadczenie wszystkich stron negocjujących dot. umowy ACTA

 

ANEKS 3:

Konferencje dla stron zainteresowanych

Pierwsza konferencja dla stron zainteresowanych

Bruksela, 23 czerwca 2008 r.

Druga konferencja dla stron zainteresowanych

Bruksela, 21 kwietnia 2009 r.

Trzecia konferencja dla stron zainteresowanych

Bruksela, 22 marca 2010 r.

Oświadczenie

Prezentacja Komisji

Spotkanie ze społeczeństwem obywatelskim

Bruksela, 25 marca 2011 r.

Podsumowanie

Konferencje prasowe

Bruksela, 10 kwietnia 2010 r.: nieoficjalny briefing techniczny dot. umowy ACTA; projekt tekstu negocjacyjnego rozdany dziennikarzom

Bruksela, 1 października 2010 r.: nieoficjalny briefing techniczny dot. umowy ACTA  po ostatniej rundzie negocjacyjnej w Tokio

Więcej informacji:

Http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/intellectual-property/anti-counterfeiting

 CTT