Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2011-12-02

Komisja Europejska doceniła długotrwałe wysiłki podejmowane przez zarządzających miastem Salzburg z bezpośrednim udziałem osób niepełnosprawnych, spójne podejście oraz doskonałe wyniki działań mających na celu zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej.

Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, wręczyła nagrodę podczas obchodów Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Inicjatywa ta – organizowana we współpracy z Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych (EDF) – stanowi jedno z głównych działań w ramach europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności (IP/10/1505 i MEMO/10/578) oraz wspiera inicjatywy mające na celu poprawę dostępności przestrzeni publicznej w miastach europejskich.

- Udział każdego obywatela w życiu codziennym stanowi centralny element naszej strategii mającej na celu stworzenie Europy bez barier. (…) Nagroda Access City zwraca uwagę i pomaga w upowszechnianiu dobrych praktyk w Europie, zwłaszcza teraz, gdy starzenie się społeczeństwa powoduje, że konieczne jest stworzenie przestrzeni publicznej dostępnej dla wszystkich. Udostępnienie przestrzeni publicznej może stać się bodźcem dla innowacji i wzrostu gospodarczego. W obecnej sytuacji ekonomicznej kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia. Chciałabym opracować akt na rzecz dostępności przestrzeni publicznej w Europie i zamierzam przedstawić taki wniosek przed upływem 2012 r. – powiedział Viviane Reding.

Europejskie jury wybrało Salzburg ze względu na jego wyjątkowe osiągnięcia we wszystkich najważniejszych obszarach decydujących o dostępności przestrzeni publicznej. Chodzi o: budynki i miejsca publiczne; transport i związaną z nim infrastrukturę; technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym nowe technologie, obiekty użyteczności publicznej oraz usługi publiczne.

Pozostałymi finalistami były następujące miasta (w porządku alfabetycznym):

  • Kraków (Polska), wybrany za podejmowanie wysiłków mających na celu zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej w bardzo trudnym otoczeniu, charakteryzującym się niedostępną infrastrukturą, oraz za szczególną uwagę przywiązywaną do udostępniania zabytków;
  • Marburg (Niemcy), wybrany za długotrwałe dążenie do udostępnienia przestrzeni publicznej; wyraźną, długookresową strategię na przyszłość oraz godną naśladowania integrację niepełnosprawnych w projektach dotyczących dostępności przestrzeni miejskiej, od etapu planowania po wykonanie;
  • Santander (Hiszpania), miasto nominowane ze względu na spójne programy w zakresie przyjaznego podejścia do kwestii dostępności przestrzeni publicznej, wzorowane na projektowaniu uniwersalnym, jak również za jakość i trwałość osiągniętych wyników.

 

W drugiej edycji nagrody Access City Award otrzymano kandydatury 114 miast z 23 państw członkowskich UE. Uczestniczące miasta musiały przedstawić dowody potwierdzające ich wysiłki i osiągnięcia w zagwarantowaniu każdemu obywatelowi – niezależnie od wieku i sprawności – równego dostępu do przestrzeni publicznej. Poszczególne komisje krajowe złożone z osób niepełnosprawnych oraz ekspertów w zakresie dostępności przestrzeni publicznej wstępnie wyłoniły trzydzieści jeden kandydatur, które następnie wzięły udział w selekcji na poziomie europejskim.

Kontekst

„Dostępność przestrzeni publicznej” oznacza dostęp osób niepełnosprawnych, na równych prawach z innymi, do środowiska fizycznego, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz innych obiektów i usług.

Obecnie odbywa się druga edycja corocznego konkursu o nagrodę Access City Award. Obok zwycięzcy i trzech finalistów jury zwróciło uwagę na następujące miasta, przyznając im wyróżnienie specjalne:

  • Grenoble (Francja) w kategorii obiektów użyteczności publicznej oraz usług publicznych: za długoletnie zaangażowanie na rzecz udoskonalenia dostępności przestrzeni publicznej oraz spójną politykę włączenia społecznego, której fundament stanowi dostępna infrastruktura;
  • Lublana (Słowenia) w kategorii transport i powiązana infrastruktura: za infrastrukturę, która jest spójna i zintegrowana z koncepcją dostępności w centrum miasta (autobusy wyposażone w sprzęt audiowizualny odtwarzający komunikaty o przystankach, informacje w języku Braille’a na przystankach autobusowych, mapa centrum miasta dla niewidomych);
  • Ołomuniec (Republika Czeska) w kategorii informacja i komunikacja, w tym nowe technologie: zastosowanie technologii zaowocowało innowacyjnymi projektami takimi jak multimedialny przewodnik turystyczny – nowe interaktywne urządzenie nawigacyjne zawierające system GPS, jak również informacje audiowizualne w kilku językach;
  • Terrassa (Hiszpania) w kategorii budynki i przestrzeń publiczna; trwałe wysiłki zmierzające do udostępnienia obiektów historycznych; skoncentrowanie się na wyeliminowaniu przeszkód architektonicznych w budynkach mieszkalnych, w parkach, na ulicach, na placach oraz w budynkach zaklasyfikowanych do dziedzictwa narodowego, w tym instalacja wind, podjazdów i mostów.

Dalsze informacje

 CTT