Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2011-11-15

Przedsiębiorczość jest dobrym rozwiązaniem dla kobiet, dając im elastyczność w godzeniu życia prywatnego i zawodowego, w szczególności w zakresie czasu i miejsca pracy. Co więcej, ze względu na kryzys gospodarczy wiele kobiet, które straciły pracę, mogły wykorzystać swoje umiejętności i wiedzę, założyć własną firmę i stworzyć dla siebie miejsce pracy.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani, odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorstwa, powiedział: „Bez wątpienia kreatywność i potencjał biznesowy kobiet to najbardziej niewykorzystane źródło wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy w Europie. Ten potencjał nadal trzeba stymulować. W czasach kryzysu nie możemy sobie pozwolić na stratę takich możliwości. Większa liczba kobiet przedsiębiorców będzie oznaczać lepszą pozycję gospodarczą kobiet i szybszy wzrost gospodarczy.”

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm
Podstawowe informacje
Wybór mentorów
Mentorzy zostaną wyłonieni spośród przedsiębiorców, którzy przez co najmniej pięć lat posiadali małe lub średnie przedsiębiorstwo i z powodzeniem nim zarządzali, a także świadomi są specyficznych wyzwań, z jakimi stykają się kobiety przedsiębiorcy. Kandydaci na mentorów muszą być także gotowi i chętni do dzielenia się z podopiecznymi swoim doświadczeniem i wiedzą na zasadzie wolontariatu (tzn. bez wynagrodzenia), móc spotykać się z nimi regularnie przez co najmniej jeden rok oraz chcieć objąć opieką przynajmniej dwie osoby.

Mentorzy powinni widywać się regularnie ze swoimi podopiecznymi i omawiać z nimi zarówno sprawy bieżące, jak i kwestie strategiczne dotyczące zarządzania ich firmami, a także pomagać im w zdobyciu niezbędnej wiedzy, umiejętności i pewności siebie oraz w wykształceniu odpowiednich postaw. Aby zapobiec konfliktom interesów, mentorzy nie mogą mieć żadnych związków ekonomicznych z firmami swoich podopiecznych.

Potencjał kobiet przedsiębiorców w tworzeniu wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy:

  • W USA Women Presidents’ Organisation (WPO, Organizacja Kobiet Prezesów) opublikowała najnowsze dane na temat 50 najszybciej rozwijających się firm w Ameryce Północnej należących do kobiet lub przez nie zarządzanych. Te 50 przedsiębiorstw wygenerowało w 2010 r. łączny przychód w wysokości 4,1 mld dolarów (średnio 82,7 mln dol.) i zatrudniało w sumie 24 650 osób (według prognoz średnia zatrudnienia w jednym przedsiębiorstwie w 2011 r. to 557 osób).
  • Rząd Wielkiej Brytanii w swoim sprawozdaniu dotyczącym WES (Europejskiej Sieci na rzecz Promowania Przedsiębiorczości Kobiet) za 2008 r. stwierdził, że kobiety są największą spośród grup niedostatecznie reprezentowanych w biznesie.  Tylko 15% wśród 4,7 mln brytyjskich przedsiębiorstw zarządzane jest w większości przez kobiety. Gdyby kobiety zakładały firmy równie często, jak mężczyźni, co roku w Wielkiej Brytanii powstawałoby 150 000 dodatkowych przedsiębiorstw.  W Wielkiej Brytanii byłoby o 900 tys. więcej firm, gdyby przedsiębiorczość kobiet osiągnęła taki poziom, jak w USA.
  • W Szwecji w 2008 r. kobiety prowadziły ponad 131 tys. przedsiębiorstw, osiągających łączne obroty o wartości ponad 35 mld euro, zatrudniających ok. 358 tys. osób i wypłacających pracownikom wynagrodzenia na łączną kwotę ponad 6 mld euro.
  • Kobiety prowadzą biznes w inny sposób niż mężczyźni, potrzebne jest zatem dostosowanie wsparcia do ich specyfiki:

  • Po pierwsze, zastanawiając się nad założeniem firmy, kobiety przywiązują większą wagę do okoliczności rodzinnych (61% kobiet i tylko 49% mężczyzn). Bardzo starannie rozpatrują prawdopodobieństwo powodzenia firmy i szczegółowo rozważają potencjalne przyczyny porażki, zanim użyją rodzinnego domu jako zabezpieczenia lub zainwestują rodzinne oszczędności w uruchomienie firmy.
  • Po drugie, w większości przypadków, gdy kobiety decydują się na założenie nowej firmy, nie rezygnują z dotychczasowej pracy i przez pewien czas równolegle wykonują obydwa zajęcia. W tym względzie można powiedzieć, że kobiety są bardziej ostrożne niż mężczyźni i bardziej świadome ryzyka niepowodzenia.
  • Po trzecie, kobiety przejmują działające przedsiębiorstwa (w przypadku jego odziedziczenia, separacji lub rozwodu z partnerem biznesowym itp.) po dłuższym okresie próbnym niż mężczyźni, gdy dobrze już znają działalność firmy.
  • Czwarta odrębność dotyczy finansowania: firmy zakładane przez kobiety wykorzystują mniejszy kapitał na rozruch niż firmy założone przez mężczyzn oraz mają mniejszy kapitał własny.
  • Wreszcie, firmy kobiet rozwijają się w wolniejszym, lecz bardziej równomiernym tempie, niż firmy mężczyzn. Dzięki temu często kobiety ponoszą mniejsze ryzyko niepowodzenia.

Europejska Sieć Mentorów dla Kobiet Przedsiębiorców jest jednym z działań zaproponowanych w ramach tegorocznego przeglądu programu „Small Business Act” dla Europy. Sieć obejmie 17 państw (Albania, Belgia, Cypr, była jugosłowiańska republika Macedonii, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Czarnogóra, Niderlandy, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Turcja i Zjednoczone Królestwo).

Kontakt :
Carlo Corazza +32 2 295 17 52 
 CTT