Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2011-09-15

12 września 2011 r. w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce odbyła się konferencja prasowa poświęcona sferze badań i nauki w Unii Europejskiej oraz działaniom Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE podczas polskiej prezydencji w Radzie UE.

W konferencji uczestniczyli – dr Andrzej Siemaszko (dyrektor KPK), Rafał Rowiński (ekspert Komisji Europejskiej), Anna Wiśniewska (KPK) oraz dr Katarzyna Radwańska  (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN).

Dr Siemaszko omówił wyniki polskich naukowców w 7. Programie Ramowym ds. Badań UE (PR7), miejsce Polski pod względem liczby złożonych i dofinansowanych projektów oraz ilość otrzymanego dofinansowania na tle innych państw UE.

                     [                     

 

Rafał Rowiński zaprezentował projekt Komisji Europejskiej dotyczący nowego programu na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020, który ma rozpocząć się w 2014 roku. Więcej na ten temat w prezentacji pdf - 615 KB [615 KB] .

Pani Anna Wiśniewska zaprezentowała konferencje naukowe współorganizowane przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Europejską i KPK podczas polskiej prezydencji w Radzie UE. Dokładny harmonogram wydarzeń można znaleźć na stronie KPK.

Na koniec spotkania Pani Dr Katarzyna Radwańska  z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN przedstawiła na przykładzie projektu Marie Curie AlcoCaMK, jak polscy naukowcy mogą korzystać z funduszy UE na badania i rozwój.

Podczas dyskusji dr Siemaszko podkreślił, że:

Polskie uczestnictwo w PR7 jest niskie, choć adekwatne do kosztów przeznaczanych na naukę. Jest to obecnie ok. 0.67% PKB (w UE27 jest to 1.7% PKB) i pochodzi głównie ze środków publicznych. Nakłady w liczbach bezwzględnych na naukę w Polsce szacuje się na około 1,5 miliarda € rocznie (240 miliardów w UE-27), co jest równoznaczne z nakładami, jakie przeznaczają na naukę znacznie mniejsze państwa zachodnie. Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że Polskieinwestycje na naukę powinny być znacznie zwiększone, aby uniknąć powiększania się luki rozwoju technologii i innowacji oraz pogarszaniu się konkurencyjności polskich ośrodków naukowych.

Jednocześnie, co było podkreślane, polskie przedsiębiorstwa są mało innowacyjne i nie inwestują we własne badania i rozwój, w zamian woląc kupować gotowe technologie. Częściowo związane jest to także z faktem, że więzi pomiędzy uniwersytetami, ośrodkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami są słabe. System nauczania i oceny naukowców nie zawiera odpowiednich mechanizmów promujących współpracę międzynarodową oraz współpracę z biznesem.

 

                                         

 

W odniesieniu do projektu programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020 dr Siemaszko podkreślił, że niesie on dla Polski zarówno szanse, jak i zagrożenia. Szansą jest nacisk, jaki program kładzie na walkę z konkretnymi wyzwaniami społecznymi, takimi jak np. zmiana klimatu, biotechnologie oraz energia. Kilka z tych dziedzin, m.in. energia i klimat oraz zasoby naturalne posiada kluczowe znaczenie dla Polski. Jako zagrożenie wymieniono fakt, że duża część funduszy w ramach programu przeznaczona zostanie na wspieranie innowacyjnych europejskich przedsiębiorstw. W związku z tym, że Polsce jest ich wciąż niewiele, fundusze te mogą nie zostać w pełnie wykorzystane.

 CTT