Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2011-08-18

Komisja Europejska opublikowała właśnie wyniki szóstego unijnego badania trendów w gospodarce w zakresie inwestycji w badania i rozwój (EU Survey on R&D Investment Business Trends) dotyczącego planowanych inwestycji w prace badawczo-rozwojowe.

Okazuje się, że największe pod względem inwestycji w badania i rozwój przedsiębiorstwa z siedzibą w UE oczekują, że ich globalne wydatki na prace badawczo-rozwojowe będą w latach 2011-2013 rosły o 5% rocznie.

Oznacza to, że wydatki te wzrosną ponad dwa razy szybciej niż prognozowano w ubiegłym roku. Wzrost wydatków to także pozytywny kontrast w stosunku do cięć o 2,6%, których firmy te dokonały w 2009 r. Badanie ujawniło również, że średnio 27% obrotów tych przedsiębiorstw generują nowatorskie produkty wprowadzone na rynek w ostatnich trzech latach – to kolejny dowód na to, że innowacje są kluczem do osiągnięcia sukcesów komercyjnych i tworzenia nowych miejsc pracy.

Wyniki tego badania stanowią dobrą wiadomość i pozwalają żywić ostrożny optymizm w perspektywie średniookresowej, gdyż prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw stanowią jeden z głównych czynników napędzających trwały wzrost gospodarczy i przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy. Jeśli jednak chcemy osiągnąć cele wyznaczone w strategii »Europa 2020«, w tym zwiększyć nakłady na badania i rozwój w UE do 3% PKB, to plany inwestycyjne na lata 2011–2013 muszą zostać rzeczywiście zrealizowane. Również w kolejnych latach konieczne będzie dalsze zwiększenie tempa wzrostu prywatnych inwestycji w prace badawczo-rozwojowe – nie tylko przez duże firmy uwzględnione w tym badaniu, ale również przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Musimy również zrealizować nasz projekt przewodni pod nazwą »Unia innowacji«, tak by Europa stała się najatrakcyjniejszym miejscem do podejmowania inwestycji w badania i rozwój – powiedziała Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki.

Objęte badaniem przedsiębiorstwa oczekują, że dokonywane przez nie w UE inwestycje w badania i rozwój będą przez najbliższe trzy lata rosły o 3% rocznie. Wskaźnik ten jest wprawdzie niższy niż oczekiwane tempo wzrostu inwestycji tych przedsiębiorstw w badania i rozwój w pozostałych regionach świata, jednak nadal zakładają one, że 75% ich inwestycji przypadnie na UE.

Największego procentowego wzrostu swoich nakładów na badania i rozwój firmy spodziewają się w Chinach (o 25%), Japonii (17%), pozostałych krajach europejskich (8%), Indiach (8%) oraz w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (5%).

Na podstawie tego trendu – widocznego już w wynikach trzech spośród czterech ostatnich badań – można sądzić, że firmy z siedzibą w UE pragną skorzystać ze wzrostu gospodarczego w szybko rozwijających się gospodarkach, a jednocześnie utrzymać znaczne zaangażowanie w UE. Potwierdzają to dane przedsiębiorstw dotyczące nominalnej wysokości nakładów na badania i rozwój, które w ciągu najbliższych trzech lat mają wzrosnąć o 2,2 mld euro w UE i o 2,7 mld euro poza Unią.

Wśród głównych czynników, które mają pozytywny wpływ na innowacje, wymieniano dostępność wykwalifikowanych pracowników oraz wsparcie publiczne w postaci dotacji i zachęt podatkowych. Za istotne uznano również możliwości współpracy z innymi podmiotami, np. instytucjami szkolnictwa wyższego.

We wszystkich sektorach jako czynniki negatywne postrzegano koszty egzekwowania praw własności intelektualnej oraz nakład czasu niezbędny pierwotnie do uzyskania ochrony tych praw. Podkreśla to wagę wspierania sprzyjającego innowacjom systemu ochrony praw własności intelektualnej. Proponowany jednolity patent unijny będzie stanowił w tym względzie istotny krok naprzód.

W październiku 2011 r. Komisja Europejska opublikuje najnowsze unijne zestawienie danych dotyczących inwestycji w badania i rozwój w przemyśle, zawierające ranking 1000 największych pod tym względem przedsiębiorstw unijnych, jak również 1000 ich odpowiedników spoza UE, sporządzony na podstawie inwestycji faktycznie dokonanych w 2010 r.

Unijne badanie trendów w gospodarce w zakresie inwestycji w badania i rozwój

Unijne badanie trendów w gospodarce w zakresie inwestycji w badania i rozwój (EU Survey on R&D Investment Business Trends) zostało przeprowadzone przez wewnętrzny instytut naukowy Komisji Europejskiej (Wspólne Centrum Badawcze) oraz Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych i Innowacji.

Wyniki badania są oparte na odpowiedziach udzielonych przez 205 – w większości dużych – przedsiębiorstw należących do grona 1000 firm z siedzibą w UE, które zostały uwzględnione w unijnym zestawieniu danych dotyczących inwestycji w badania i rozwój w przemyśle z roku 2010.

Tych 205 przedsiębiorstw przeznacza łącznie niemal 40 mld euro na badania i rozwój, co stanowi około 30% łącznych środków wydawanych na ten cel przez 1000 firm uwzględnionych w unijnym zestawieniu wyników, a tym samym znaczny odsetek ogółu inwestycji europejskich przedsiębiorstw w badania i rozwój.

Pełne sprawozdanie jest dostępne na stronie: http://iri.jrc.es/reports.htm 

Dodatkowe informacje nt. unijnego zestawienia danych dotyczących inwestycji w badania i rozwój w przemyśle: IP/10/1379.

 CTT