Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2011-08-10

Prawie 8 na 10 Europejczyków uważa, że lepsza koordynacja polityki gospodarczej w ramach państw członkowskich UE byłaby skutecznym sposobem skutecznej walki z kryzysem.  

„Najnowszy sondaż Eurobarometru potwierdza, że Unia Europejska stopniowo wychodzi z kryzysu. Respondenci uważają, że UE skutecznie przeciwdziała kryzysowi oraz że powracamy na ścieżkę wzrostu” - powiedziała Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. „Sondaż ten potwierdza również opinię większości respondentów, że UE podąża obecnie we właściwym kierunku. Oczekuje się, że instytucje unijne oraz władze krajowe będą nadal stawiały czoła wspólnym wyzwaniom utrzymania wzrostu gospodarczego oraz tworzenia miejsc pracy. Jeśli wszyscy będziemy postępować w sposób odpowiedzialny, Europa ma duże szanse, aby wyjść z kryzysu wzmocniona.”

Pomimo, że ogólna tendencja w UE jest pozytywna, pewien sceptycyzm utrzymuje się ciągle jednak w krajach, które nadal borykają się z recesją i rosnącym bezrobociem.

Stwierdzono różnice pomiędzy bardziej „optymistycznymi” i bardziej „pesymistycznymi” krajami. Większość państw członkowskich, w szczególności Dania (68 %), Estonia (64 %) oraz Austria (62 %) uważa, że kryzys osiągnął już swój punkt kulminacyjny, jeśli chodzi o jego wpływ na rynek pracy. W krajach, które nadal borykają się z kryzysem, takich jak Portugalia (80 %) oraz Grecja (78 %) respondenci są przeciwnego zdania.

79 % respondentów (2 punkty procentowe więcej w stosunku do badania z jesieni 2010 r.) opowiada się za „silniejszą koordynacją polityki gospodarczej pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi UE”, 78 % respondentów (+3) popiera  „ściślejszy nadzór ze strony UE nad działaniami na rzecz ratowania banków i instytucji finansowych, finansowanych ze środków publicznych”, 78 % (+3) uważa, że „wzmocniona koordynacja polityk gospodarczych i finansowych w krajach strefy euro” byłaby skuteczna, 77 % (+2) wspiera „ściślejszy nadzór ze strony UE nad działaniami dużych grup finansowych” oraz 73 % respondentów (+2) uważa, że „bardziej znacząca rola UE w regulacji rynku usług finansowych” byłaby skuteczna.

Obywatele nadal uważają UE za najbardziej skuteczny podmiot – wyprzedzający pod tym względem władze krajowe – działający na rzecz złagodzenia skutków kryzysu (zob. załącznik). UE utrzymuje pierwsze miejsce (22 %, -1 punkt procentowy), zaraz za nią plasują się rządy krajowe (20 %, bez zmian). Na trzecim miejscu uplasował się Międzynarodowy Fundusz Walutowy (15 %, bez zmian), wyprzedzając G20 (14 %, -2 punkty procentowe). Stany Zjednoczone (7 %, +1) po raz trzeci z rzędu od opublikowania Eurobarometru Wiosna 2010 znalazły się w tyle za organizacjami międzynarodowymi.

Poparcie społeczeństwa dla strategii „Europa 2020”

W odniesieniu do strategii „Europa 2020”, która ustanawia szereg inicjatyw mających na celu wsparcie wzrostu gospodarczego oraz tworzenie miejsc pracy (zob. IP/10/225), respondenci europejscy uznali wszystkie siedem inicjatyw za „ważne" (zob. załącznik).

Największe wsparcie uzyskały inicjatywy „pomocy osobom biednym i wykluczonym społecznie oraz umożliwienie im aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym” (79 %, +3), „unowocześnienie rynków pracy, w celu zwiększenia poziomu zatrudnienia” (79%, +3) oraz „wspieranie gospodarki, która wykorzystuje mniej zasobów naturalnych oraz emituje mniej gazów cieplarnianych (76%, +3).

Większość Europejczyków uważa również cele strategii „Europa 2020” - wspieranie innowacji i zwiększenie konkurencyjności – za realistyczne i możliwe do osiągnięcia.

Ponadto większość Europejczyków z optymizmem patrzy w przyszłość, uważając, że strategia „Europa 2020” skieruje UE na właściwe tory: 46 % (bez zmian). Uważają oni, że „UE podąża we właściwym kierunku, aby wyjść z kryzysu i stawić czoła nowym, globalnym wyzwaniom.” Pogląd ten dzieli znaczna większość respondentów (46 % lub więcej) w 21 z 27 krajów członkowskich.

Dodatkowe informacje

Badanie Eurobarometru Wiosna 2011 zostało przeprowadzone w formie bezpośrednich wywiadów w dniach od 6 do 26 maja 2011 r. Ogółem przeprowadzono wywiady z 31 769 respondentami w 27 państwach członkowskich UE oraz w krajach kandydujących.

Więcej informacji

Wyniki Eurobarometru – Wiosna 2011 (wyniki wstępne) dostępne są na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb75/eb75_en.htm

Więcej informacji na temat zaleceń na 2011 r., zaproponowanych przez Komisję Europejską dla poszczególnych krajów znajduje się pod adresem: IP/11/685 .

ZAŁĄCZNIK

1. Umacnia się pozytywny stosunek w odniesieniu do skutków kryzysu

<>

2. Różnice pomiędzy państwami członkowskimi dotyczące oddziaływania kryzysu

<>

3. UE podejmuje skuteczne środki przeciwdziałania kryzysowi

<>

4. Europejczycy nadal szeroko wspierają ideę: „bycia silniejszym poprzez współpracę”

<>

5. Pozycja UE najlepiej predestynuje ją do skutecznego przeciwdziałania skutkom kryzysu

<>

6. Wsparcie dla inicjatyw strategii „Europa 2020”

<>

 CTT