Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2011-07-21

KE liczy, że podniesienie nakładów na badania i rozwój technologicznym w ramach 7 PR doprowadzi do powstania ok. 174 tys. miejsc pracy w perspektywie krótkoterminowej oraz prawie 450 tys. miejsc pracy i prawie 80 mld euro PKB w ciągu najbliższych 15 lat (w oparciu o model NEMESIS opracowany przez prof. Paula Zagamé (Ecole Centrale Paris Erasme) w ramach europejskiego programu badawczego DEMETER). Unijne nakłady na badania są priorytetem politycznym, zaś obecnie znajdują się również w centrum spójnej strategii dotyczącej innowacji –„Unia innowacji" (IP/10/1288, MEMO/10/473). Są one niezbędne, jeżeli chcemy konkurować z dużymi, dynamicznie rozwijającymi się krajami, takimi jak USA czy Chiny.

Dotacje zostaną przeznaczone na badania zajmujące się największymi wyzwaniami społecznymi, przed którymi stoi obecnie Europa i świat. Do ponad 16 tys. beneficjentów należą uniwersytety, organizacje badawcze i przemysł. Na szczególną uwagę zasługują MŚP - to dla nich przeznaczono pakiet wartości prawie 1 mld euro. Wprowadzono również nową nagrodę UE w obszarze innowacyjności kobiet, których prace finansowano ze środków 7PR lub wcześniejszych programów. Większość zaproszeń do składania wniosków zostanie opublikowana 20 lipca br.

- Europa ponownie wykazała dziś swoje zaangażowanie w uczynienie z badań i innowacji priorytetu w ramach strategii politycznej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Dzięki ogólnounijnym konkursom na wykorzystanie funduszy najlepsi naukowcy i innowatorzy z Europy wspólnie zajmą się najważniejszymi wyzwaniami naszych czasów – energią, bezpieczeństwem żywnościowym, zmianą klimatu i starzeniem się społeczeństwa. Komisja proponuje znaczne zwiększenie nakładów na badania i innowacje w ramach programu Horyzont 2020 po 2013 r. Chcę udowodnić podatnikom, że opublikowane dziś zaproszenia odzwierciedlają naszą determinację, aby uzyskać najwyższą jakość za każde wydane euro – stwierdziła komisarz ds. badań i innowacji Máire Geoghegan-Quinn.

          
         

Sesja informacyjna w Warszawie

19 lipca Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przygotowali briefing związany z publikacją nowych konkursów badawczych w ramach Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego.

- Siódmy Program Ramowy do doskonały przykład na to, jak bardzo w UE ceniona jest innowacyjność – mówiła Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Ewa Synowiec rozpoczynając sesję informacyjną.

Dr Wiktor Raldow z Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji przedstawił możliwości, jakie stwarzają nowe konkursy 7PR. – To największy w skali świata program badawczy – podkreślał, ale jednocześnie przyznawał, że zdobycie środków na badania z 7PR nie jest łatwe. – Konkurencja jest mordercza.

Polską perspektywę uczestnictwa w konkursach 7PR zaprezentował dr Andrzej Siemaszko, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. – Naszą rolą jest pomoc w przygotowaniu wniosku, bo – nie ma co ukrywać – jest to bardzo skomplikowane – mówił Siemaszko. Wskazywał również, że Polska w porównaniu z innymi krajami UE wciąż przeznacza zbyt mało pieniędzy na badania i innowacje. – Polski przemysł wydaje na te cele tylko ok. 600 mln euro rocznie. Efekt jest taki, że kupujemy technologie zagranicą.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Paweł Lewek przedstawił przykład polskiego sukcesu w Programie Ramowym. Projekt ABC, który zajmuje się oceną barier na drodze do przestrzegania zaleceń terapeutycznych, jest realizowany m.in. przez łódzki Uniwersytet Medyczny. – Jego celem jest przygotowanie rekomendacji dla ustawodawców europejskich – mówił Lewek. Chodzi m.in. o uświadomienie obywatelom UE, że niestosowanie się do zaleceń lekarzy może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia. – Budżet projektu wynosi 2,9 mln euro, z czego ponad 2 mln pochodzi z dotacji UE. Od przygotowania wniosku do uruchomienia projektu upłynęło ok. 15 miesięcy.

Paweł Lewek podkreślał również, że w przypadku skomplikowanych projektów warto znaleźć firmę konsultingową, doświadczoną w przygotowywaniu wniosków o dotacje badawcze 7PR. – My naszego partnera znaleźliśmy we Włoszech.

  
      
       

Szczegółowe informacje dotyczące dotacji

Zaproszenia skoncentrują się na integracji badań i innowacji w celu sprostania wyzwaniom społecznym oraz stworzenia nowych miejsc pracy i pobudzenia wzrostu gospodarczego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju poprzez zagwarantowanie Europie pozycji lidera w dziedzinie kluczowych rynków technologii przyszłości.

Można to osiągnąć dzięki przeznaczeniu największego jak dotąd wsparcia na działania, które pomogą w integracji badań z rynkiem, np. poprzez wykazanie, że nowe technologie mają potencjał komercyjny lub mogą sprawdzić się na wystarczająco dużą skalę, aby uzasadnić ich zastosowanie w przemyśle. Takie podejście rynkowe leży u podstaw europejskich partnerstw innowacyjnych utworzonych w ramach planu działania Unii innowacji. Każde partnerstwo, w tym pilotażowy projekt dotyczący aktywnego i zdrowego starzenia się, otrzyma wsparcie ze strony projektów 7PR.

Na działania związane z wyzwaniem, jakie stanowi starzejące się społeczeństwo przeznaczone zostanie 220 mln euro z 656 mln euro dostępnych na badania w dziedzinie zdrowia oraz 240 mln euro z 1,3 mld euro ze środków przeznaczonych na technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).

Pozostałe środki dostępne w dziedzinie TIK zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury sieciowej i usługowej, nano- i mikrosystemy, fotonikę i robotykę, zasoby cyfrowe i technologie językowe oraz na zastosowanie TIK w dziedzinie zdrowia lub efektywności energetycznej.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) przyzna blisko 1,6 mld euro najlepszym doświadczonym i młodym naukowcom pracującym w Europie. W celu większej integracji badań pionierskich z rynkiem wprowadzono inicjatywę na niewielką skalę - „Proof of Concept”. Kolejną inicjatywą jest „ERC Synergy Grant” (dotacja ERBN w zakresie synergii), której celem jest wsparcie kilku niewielkich grup naukowców pracujących wspólnie nad jednym projektem.

W ramach działań Marie Curie ok. 10 tys. wysoko wykwalifikowanych naukowców otrzyma ok. 900 mln euro z przeznaczeniem na mobilność i kariery. 20 mln euro z tej kwoty przeznaczone zostanie na pilotażowy projekt finansujący „europejskie doktoraty w dziedzinie przemysłu”, które mają wesprzeć przedsiębiorczość i współpracę między uniwersytetami, instytucjami badawczymi i przedsiębiorstwami.

265 mln euro na badania w dziedzinie środowiska pomoże w rozwiązaniu najważniejszych kwestii, takich jak zmiana klimatu, utrata różnorodności biologicznej lub efektywność zasobów.

W odpowiedzi na większe zapotrzebowanie na bezpieczniejszą i zdrowszą żywność oraz zrównoważone bio-zasoby, Komisja Europejska zainwestuje ponad 307 mln euro w stworzenie silnej bio-gospodarki, co pozwoli na poprawę metod produkcji, utworzenie nowych sektorów przemysłu i stworzenie miejsc pracy.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są niezbędne dla zapewnienia innowacyjności, dlatego skierowane do nich zostaną specjalne zachęty, które zagwarantują ich uczestnictwo w badaniach. Obok uproszczonych przepisów MŚP skorzystają również z pakietu inwestycji o wartości niemal 1 mld euro, w którego skład wchodzą programy pilotażowe w ramach tematu „Zdrowie” i mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka Europejskiego Banku Inwestycyjnego przeznaczonego dla MŚP.

W dziedzinie nanotechnologii finansowanie wyniesie 488 mln euro. Zostanie ono przeznaczone na inicjatywy takie jak fabryki przyszłości, ekologiczne samochody i energooszczędne budynki.

313 mln euro zostanie przeznaczone na badania i innowacje w dziedzinie ekologicznego, bezpieczniejszego i bardziej efektywnego transportu i mobilności.

Komisja przeznaczyła również 40 mln euro na inicjatywę „Inteligentne miasta”, której zadaniem jest znalezienie lepszych sposobów wykorzystania energii i świadczenia usług transportu publicznego.

Podstawowe informacje

7PR jest największym programem badawczym na świecie. Jego budżet na lata 2007-2013 wynosi ponad 53 mld euro. Państwa członkowskie uczyniły z badań i innowacji priorytet polityki europejskiej poprzez przyjęcie strategii „Europa 2020” oraz poparcie w lutym br. „Unii innowacji”. Strategia ta jest podstawą inwestycji w zrównoważony rozwój i miejsca pracy.

Zob. również: MEMO/11/520 i MEMO/11/521

Unia innowacji:http://ec.europa.eu/innovation-union

Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm

Agenda cyfrowa: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

 CTT