Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2011-06-01

Nowo mianowani rzecznicy MŚP będą bronić interesów małych i średnich przedsiębiorstw. Ich głównym zadaniem będzie sprawdzenie, czy przepisy unijne dotyczące MŚP są prawidłowo stosowane oraz zagwarantowanie, by polityka na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym była przyjazna dla przedsiębiorstw.

Na konferencji w Budapeszcie związanej z programem Small Business Act i zatytułowanej „Mobilizowanie MŚP z myślą o przyszłości Europy”, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Antonio Tajani, zainaugurował nową sieć przedstawicieli MŚP z państw członkowskich. Ponieważ polityka różnych jednostek administracji centralnej ma wpływ na działalność małych i średnich przedsiębiorstw – począwszy od podatków po finanse oraz od regulacji prawnych po edukację – rzecznicy MŚP powinni pomagać małym przedsiębiorstwom w koncentrowaniu się na ich podstawowej działalności oraz dążeniu do tworzenia nowych miejsc pracy.

- Nowi rzecznicy małych i średnich przedsiębiorstw dopilnują, aby administracje „myślały najpierw na małą skalę” oraz uwzględniały interesy MŚP przy uchwalaniu każdego nowego prawa i regulacji. Liczę, że dzięki naszym nowym rzecznikom MŚP będziemy mogli stworzyć ekosystem odpowiedni dla wszystkich małych przedsiębiorstw, przyczyniając się do wyzwolenia ich motywacji i potencjału tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Mówiąc o działalności gospodarczej w Europie, myślimy najpierw na małą skalę, lecz ambicje nasze są DUŻE – powiedział komisarz Tajani.

Program „Small Business Act” (SBA) jest polityką Komisji Europejskiej dotyczącą małych i średnich przedsiębiorstw, której celem jest uczynienie Europy bardziej przyjaznej dla przedsiębiorców oraz zachęcanie obywateli do założenia własnej działalności gospodarczej. W przyszłości nowi rzecznicy MŚP spotkają się z organizacjami reprezentującymi MŚP na szczeblu UE w ramach grupy doradczej ds. małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to element nowego sposobu zarządzania, którego domagano się podczas ostatniego przeglądu programu Small Business Act. Ten nowy mechanizm zapewni ściślejsze monitorowanie i skoordynowanie działań wspierających MŚP.

Program Small Business Act pomógł już ograniczyć ilość przepisów, znaleźć finansowanie dla ponad 110 000 MŚP, a do 2012 r. planuje się, że 200 000 przedsiębiorstw ma skorzystać ze specjalnych systemów gwarancji pożyczek bankowych dla MŚP i kapitału wysokiego ryzyka. W ramach SBA zaproponowano także przyjazne dla MŚP rozwiązania problemów, takich jak opóźnione płatności lub dostęp do zamówień publicznych.

Państwa członkowskie również podjęły podobne środki. Ograniczyły koszty i czas zakładania przedsiębiorstwa z 12 dni i 485 euro w 2007 r. do 7 dni i 399 euro w 2010 r. oraz zwiększyły dostęp MŚP do kredytów, a także uruchomiły programy internacjonalizacji. Potrzebne są jednak dalsze działania. Oczekuje się, że nowo mianowani rzecznicy MŚP doprowadzą do skoncentrowania działań na poziomie krajowym i przyspieszenia ich realizacji.

Konferencja „Mobilizowanie MŚP z myślą o przyszłości Europy” jest współorganizowana przez prezydencję węgierską w UE, a wzięli w niej udział przedstawiciele małych firm, organizacji biznesowych oraz organów administracji publicznej, którym powierzono zadanie koordynowania polityki w zakresie MŚP.

Dodatkowe informacje

Ostatni przegląd programu Small Business Act wskazał na konieczność lepszego zarządzania w celu zagwarantowania, że zasada „najpierw myśl na małą skalę" jest stosowana na wszystkich szczeblach kształtowania polityki. Komisja Europejska wyznaczyła Daniela Calleja Crespo, zastępcę dyrektora generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w Komisji Europejskiej, na nowego unijnego rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw.

W wyniku przeglądu tego programu wezwano także państwa członkowskie do mianowania rzecznika MŚP, którego główną rolą będzie zagwarantowanie, że zasada „najpierw myśl na małą skalę” jest stosowana na wszystkich szczeblach administracji centralnej w całej UE.

Dwadzieścia trzy miliony małych i średnich przedsiębiorstw w Europie to kluczowy element jej gospodarki i społeczeństwa, stanowiąc 98 proc. podmiotów gospodarczych i dwie trzecie pracodawców w sektorze prywatnym.

Program Small Business Act dla Europy:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm

Wykaz krajowych rzeczników MŚP:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/national-sme-envoys/index_en.htm

 CTT