Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2009-05-29

Obecna Komisja, pierwsza działająca w rozszerzonej Unii liczącej 27 państw, stanęła przed jednymi z najtrudniejszych wyzwań, z jakimi miała dotąd do czynienia Unia Europejska, w czasach ogromnych zmian gospodarczych i społecznych - podsumowuje przewodniczący Komisji José Manuel Barroso.

Jestem szczególnie dumny z tego - mówił Barroso - jak zachowaliśmy się w obliczu kryzysu gospodarczego i finansowego, z naszego ambitnego programu przeciwdziałania zmianom klimatu oraz ze stworzenia prawdziwej europejskiej polityki energetycznej.

Barroso przypomniał, że KE przejęła inicjatywę w kształtowaniu globalizacji, chcąc wnieść do niej wartości europejskie, i wspiera interesy europejskie na całym świecie.

Nadszedł czas, aby w wyborach do Parlamentu Europejskiego obywatele Europy wypowiedzieli się na temat swojej wizji przyszłości. Zachęcam ich zatem, aby skorzystali z przysługującego im demokratycznego prawa - apeluje Barroso.

Podsumowanie osiągnięć Komisji przedstawiono w obszernym dokumencie opublikowanym dziś we wszystkich językach urzędowych UE.

W ciągu ostatnich pięciu lat Komisja José Manuela Barrosa zyskała wiarygodność w oczach obywateli, podmiotów gospodarczych, państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego. Udowodniła, że potrafi przedstawiać ambitne, a zarazem realne inicjatywy, a także zapewniać ich wykonanie. Co ważne, udało jej się tego dokonać pomimo jednoczesnych przemian instytucjonalnych i kryzysu gospodarczego.

Osiągnięto w tym czasie porozumienie w sprawie nowych ważnych aktów prawnych dających obywatelom istotne korzyści związane z jednolitym rynkiem, na przykład w postaci rozszerzenia praw pasażerów, obniżenia opłat za połączenia z telefonów komórkowych czy też ułatwienia płatności transgranicznych. Jednocześnie Komisja uprościła unijne przepisy prawne, proponując usunięcie niemal 10% zbędnej legislacji oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich.

W ramach odnowionej strategii lizbońskiej oraz zmienionego paktu stabilności i wzrostu Komisja skoncentrowała się na wzroście gospodarczym i zatrudnieniu, co zapewniło Europie lepszą sytuację na czas obecnego kryzysu w gospodarce, finansach i na rynku pracy.

Komisja jako pierwsza instytucja międzynarodowa przedstawiła wiarygodny plan odbudowy i przejęła inicjatywę w działaniach związanych z aktywami o obniżonej jakości, dokapitalizowaniem, pomocą państwa oraz środkami pozwalającymi przejść od ratowania do odbudowy przedsiębiorstw w niektórych sektorach, np. w przemyśle motoryzacyjnym.

Komisja przewodzi działaniom antykryzysowym na forum grupy G-20, a także na szczeblu europejskim poprzez wdrażanie zaleceń zawartych w sprawozdaniu Jacques’a de Larosière’a.

Komisja José Manuela Barrosa zmieniła podejście Europy do zmian klimatu i kwestii energii. Za pomocą przygotowanego przez tę Komisję ambitnego pakietu aktów prawodawczych Europa wykazała gotowość do objęcia przywództwa i w tym samym duchu będzie przygotowywać się do rozmów w sprawie zmian klimatu w Kopenhadze. Komisja stara się dopilnować, aby środki krótkoterminowe stosowane w związku z kryzysem gospodarczym były całkowicie zgodne z celami długookresowymi.

Komisja Europejska podjęła wiele starań, aby wpłynąć na wciąż zmieniającą się sytuację na świecie i zająć się kwestią ubóstwa, światowymi problemami zdrowotnymi, migracją i zagrożeniami dla bezpieczeństwa. Jej siła oddziaływania dała się zauważyć podczas kryzysu w Gruzji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Jednocześnie Komisja przyczyniła się do zapewnienia stabilności w sąsiadujących z nią regionach i stworzyła warunki do skutecznego, ambitnego partnerstwa ze światowymi potęgami w obronie interesów i wartości europejskich.

Potrzebne są jednak dalsze działania. Nie zakończono jeszcze rundy dauhańskich negocjacji handlowych. Szereg przedłożonych przez Komisję wniosków, służących zreformowaniu rynków finansowych, zwiększeniu zatrudnienia oraz sprostaniu innym naglącym wyzwaniom, nadal oczekuje na ostateczną decyzję UE.

Komisja niweluje skutki obecnego kryzysu gospodarczego, ale będzie również musiała zadbać o to, aby Unia wyszła z niego silniejsza niż wcześniej. Nadal będzie się koncentrować na konieczności ratyfikowania traktatu lizbońskiego, ponieważ daje on Unii większe możliwości działania.

Komisja José Manuela Barrosa z własnej inicjatywy przedstawiła propozycje rozwiązań bieżących problemów. Plan odbudowy gospodarczej, przeciwdziałanie zmianom klimatu, bezpieczeństwo energetyczne, Fundusz Dostosowania do Globalizacji, 1 miliard euro w ramach pomocy żywnościowej na rzecz rozwoju, Europejski Instytut Innowacji i Technologii, 5 miliardów euro na projekty w dziedzinie energetyki i szerokopasmowy Internet na obszarach wiejskich, pakt w sprawie migracji – każde z wymienionych działań podjęto z inicjatywy Komisji.

Komisja pokazała, że UE w liczbie 27 państw może dobrze funkcjonować, przewodzić debacie i realizować swe zadania. Komisja stoi u steru działań służących realizacji projektu europejskiego. Udawało jej się doprowadzić do porozumienia 27 państw członkowskich podczas wszystkich szczytów Rady Europejskiej, zarówno w czasach spokojnych, jak i burzliwych. Tak oto prezentuje się dorobek obecnej Komisji.

Komisja José Manuela Barrosa rozpoczęła pracę w dniu 22 listopada 2004 r. Jej kadencja kończy się 31 października 2009 r.

W ciągu minionych czterech i pół roku Komisja przyjęła szereg ambitnych wniosków legislacyjnych. Od początku 2005 r. Parlament Europejski i Rada, w ramach procedury współdecyzji, osiągnęły porozumienie w sprawie ponad 470 wniosków.

 CTT