Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2011-01-26

Komisja Europejska chce zachęcić najlepszych naukowców oraz najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie (MŚP), do udziału w 7. unijnym programie ramowym w zakresie badań. Chodzi o to, by łatwiej było skorzystać z unijnego wsparcia i mniej czasu przeznaczać na wypełnianie formularzy i różnych dokumentów.

Środki, które dziś przyjmujemy, pozwolą wielu tysiącom zdolnych ludzi, których wspieramy finansowo, zmniejszyć ilość czasu i pracy poświęcanych na wypełnianie dokumentów i skupić się na tym, co robią najlepiej – na pracy na rzecz wzrostu i tworzenia miejsc pracy oraz na poprawie jakości życia w Europie dzięki światowej klasy badaniom i innowacji - mówi komisarz do spraw badań, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn.

Trzy konkretne środki

Komisja przyjęła trzy konkretne środki dotyczące zarządzania dotacjami na badania w ramach bieżącego unijnego programu badawczego (7PR), które wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym. Każdy z tych środków stanowi odpowiedź na kwestie, które wielokrotnie poruszali faktyczni i potencjalni uczestnicy 7PR:

  • dopuszczenie większej swobody w sposobie kalkulowania kosztów personelu, tak aby podmioty, które otrzymały unijną dotację, mogły składać wniosek o zwrot kosztów wyliczając średni koszt zatrudnienia w oparciu o te same zasady księgowości, które stosują zazwyczaj. Nie będzie już konieczności równoległego prowadzenia osobnych ksiąg wyłącznie na potrzeby dopłat; 
  • właściciele MŚP, których wynagrodzenia nie są formalnie rejestrowane w systemie księgowym, będą mogli otrzymać zwrot kosztów – w formie płatności ryczałtowych – z tytułu ich wkładu w pracę nad projektami badawczymi;
  • nowa grupa sterująca, w skład której wejdą wysocy urzędnicy ze wszystkich zaangażowanych departamentów i agencji Komisji, będzie zajmowała się likwidacją niespójności w stosowaniu zasad finansowania badań.

Kolejne kroki

Komisja uważa uproszczenie za jedną z przewodnich zasad leżących u podstaw kolejnego unijnego programu badań i innowacji oraz będzie nieustannie dążyć do znaczącej poprawy w tym względzie. Do końca tego roku – po przeprowadzeniu wiosną otwartego procesu konsultacji – Komisja przedstawi wnioski ustawodawcze dotyczące kolejnego unijnego programu badań i innowacji.

Dodatkowe informacje

W ramach bieżącego unijnego programu badań, jakim jest siódmy program ramowy, w okresie od 2007 r. spłynęło ponad 40 000 wniosków ze środowiska badawczego, a finansowanie przyznano niemal 8 000 projektów. Uczestnikami programu są niemalże wszystkie europejskie uczelnie wyższe a około 15 proc. uczestników do MŚP.

Aby uprościć procedury, już wcześniej podjęto szereg określonych kroków – zarówno przed jak i już po uruchomieniu 7PR.

W kwietniu 2010 r. Komisja przyjęła komunikat, w którym omówiono możliwości dodatkowego uproszczenia programu dotyczące obowiązujących ram prawnych oraz – w dalszej perspektywie – ewentualnych zmian w unijnych przepisach finansowych (zob. IP/10/472 oraz MEMO/10/156).

Komunikat ten wywołał żywą dyskusję z udziałem instytucji unijnych oraz wielu innych zainteresowanych stron zajmujących się badaniami i innowacją. W tym kontekście należy również pamiętać, że we wniosku dotyczącym zmienionego unijnego rozporządzenia finansowego Komisja proponuje, aby pewne elementy uproszczenia obowiązywały jeszcze w ramach 7PR, na przykład: zniesienie oprocentowanych kont, oraz przewiduje środki, które stworzą podstawy dla jeszcze głębszego uproszczenia kolejnego programu ramowego. Przyjęcie tych środków leży obecnie w gestii Rady i Parlamentu Europejskiego.

Środki przyjęte w przedmiotowej decyzji Komisji są efektem powszechnego konsensusu osiągniętego w prowadzonej debacie. Są one także zgodne z zaleceniami grupy ekspertów ds. śródokresowej oceny 7PR (IP/10/1525).

Link do pełnego tekstu komunikatu w sprawie uproszczenia z kwietnia 2010 r.: http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=documents.

Sprawozdanie grupy ekspertów ds. oceny śródokresowej: http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/fp7_interim_evaluation_expert_group_report.pdf#view=fit&pagemode=none

 CTT