Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2011-01-10

Ożywienie gospodarcze przebiega różnie w poszczególnych państwach członkowskich, dlatego też obejmujące przewodnictwo Węgry będą dążyć do skoordynowania działań mających przyspieszyć wyjście z kryzysu. W związku z problemami, z jakimi boryka się strefa euro, kraje UE zgodziły się na wprowadzenie zmian w traktacie lizbońskim. Zmiany te pozwolą wzmocnić i ugruntować mechanizm stabilizacji finansowej - który utworzono, by udzielić pomocy Grecji i Irlandii. Jednym z celów nowej prezydencji będzie również osiągnięcie dalszych postępów w negocjacjach dotyczących tego mechanizmu.

Węgry chcą też większej koordynacji polityki gospodarczej państw członkowskich. W tym celu wprowadzony zostanie "europejski semestr" - okres, w którym projekty budżetów poszczególnych krajów będą poddawane ocenie na szczeblu europejskim, co pozwoli w większym stopniu je równoważyć.

W dziedzinie społecznej Węgry skupią się na opracowaniu konkretnej europejskiej strategii na rzecz integracji Romów. Poprzez lepsze wykorzystanie europejskich środków finansowych można poprawić warunki, w jakich funkcjonują te społeczności.

Jednym z najważniejszych wydarzeń tej prezydencji będzie szczyt w sprawie energii. Ma on doprowadzić do zapewnienia wzajemnych połączeń między elektrycznymi i gazowymi sieciami poszczególnych krajów UE. Dzięki temu Unia będzie mniej zależna od dostaw zewnętrznych, zwłaszcza od dostaw gazu.

Węgierska prezydencja ma również zamiar zacieśnić stosunki UE z Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją, Mołdawią, Ukrainą i Białorusią. Kraje te zostały zaproszone do udziału w drugim szczycie Partnerstwa Wschodniego, który Węgry zorganizują w maju.

Nowa prezydencja będzie także aktywnie wspierać proces rozszerzania Unii, a zwłaszcza kandydaturę Chorwacji, która stara się o członkostwo w UE już od 2004 r. i znajduje się w końcowej fazie negocjacji akcesyjnych.

 CTT