Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-12-16

Wypowiedź komisarza ds. budżetu i planowania finansowego Janusza Lewandowskiego na temat przyjęcia budżetu na rok 2011.

Zabrało nam to więcej czasu niż planowaliśmy, ale udało się: przyjęcie komisyjnego projektu budżetu przez Parlament Europejski w dniu 15 grudnia, poprzedzone przyjęciem przez Radę kilka dni wcześniej, pozwoli całej Europie ze zwiększoną siłą stawić czoła najbardziej pilnym kwestiom.

Rządy 27 krajów członkowskich, a także Parlament Europejski, zatwierdzając budżet na rok 2011, wysłali silny sygnał do wszystkich obywateli: w Europie chodzi przede wszystkim o zmaganie się z konkretnymi sprawami, a nie o próbę sił między instytucjami!

Oprócz tego wysłaliśmy silniejszy sygnał do rynków handlowych na całym świecie: mimo trudnej sytuacji gospodarczej, pomimo podziałów narodowych, jeśli dotknie nas kryzys, Europa działa w jedności!

Ponieważ kwestie takie jak energia, ochrona środowiska, klimat, handel, rozwój i stabilizacja finansowa lepiej rozpatrywać na poziomie europejskim niż narodowym, ten budżet był niezbędny, abyśmy mogli rozpocząć rok wyposażeni w odpowiednie narzędzia. To umożliwi nam dalsze inwestowanie w przyszłość Unii, stosując środki służące zwiększeniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Porozumienie w sprawie przyszłorocznego budżetu, osiągnięte pomimo trudnych okoliczności, pokazuje, że rządy krajowe i Parlament Europejski mogą porozumieć się dla dobra pół miliarda Europejczyków”.

Budżet EU na rok 2011 (na razie dostępny po angielsku, wkrótce w innych wersjach językowych)

 Zobacz także: Budżet już poprawiony oraz Budżet do poprawki

  

Załącznik

Uwagi ogólne

 

mld euro

% budżetu całkowitego

Zmiana w % w stosunku do 2010 r.

 

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

 

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

1. Trwały wzrost:

64,5

53,3

45,5%

0,4%

11,8%

Konkurencyjność

13,5

11,6

9,5%

-9,0%

2,7%

Spójność

51,0

41,7

36,0%

3,2%

14,6%

2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona

58,7

56,4

41,3%

-1,4%

-3,0%

Pomoc bezpośrednia i wydatki związane z rynkiem

42,9

42,8

30,2%

-2,1%

-2,1%

Rozwój obszarów wiejskich, środowisko naturalne, rybołówstwo

15,7

13,5

11,1%

0,7%

-5,6%

3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

1,8

1,5

1,3%

8,0%

3,5%

Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

1,1

0,8

0,8%

13,2%

10,2%

Obywatelstwo

0,7

0,6

0,5%

0,3%

-3,9%

4. Unia Europejska jako partner na arenie międzynarodowej

8,8

7,2

6,2%

7,5%

-6,9%

5. Administracja

8,1

8,1

5,7%

2,2%

2,2%

z tego Komisja

3,3

3,3

2,3%

-9,2%

-9,3%

Zobowiązania łącznie

141,8

126,5

100,0%

0,2%

2,9%

W % DNB UE-27

1,13%

1,01%

 

 

 

Jest to pierwszy budżet UE, który będzie przyjęty na mocy traktatu lizbońskiego. Traktat ten wprowadza wiele zmian, m. in. po raz pierwszy Rada i Parlament są równorzędnymi partnerami w procedurze przyjmowania budżetu.

Procedura ta składa się z 4 etapów: najpierw Komisja przedstawia projekt budżetu. Uczyniła to w dniu 27 kwietnia, wzywając do zwiększenia środków o 5,9%; następnie stanowisko zajmuje Rada (w dniu 12 sierpnia Rada wezwała do zwiększenia środków o 2,9%); następnie stanowisko zajmuje Parlament (w dniu 20 października, Parlament wezwał do zwiększenia środków o 6%); czwartym etapem jest 21-dniowa procedura pojednawcza, której celem jest znalezienie kompromisu między obiema instytucjami (komitet pojednawczy prowadził prace między 26 października a 15 listopada).

Jeśli procedura pojednawcza nie przyniesie rozwiązania, Komisja musi przedstawić nowy projekt budżetu (art. 314 ust. 8). Kolegium komisarzy upoważniło komisarza Janusza Lewandowskiego do zatwierdzenia nowego projektu.

Jeśli do 31 grudnia 2010 r. nie zostanie osiągnięte porozumienie, od 1 stycznia 2011 r. UE będzie funkcjonować w ramach systemu „dwunastej części środków tymczasowych”. W skrócie, każdy rozdział budżetu będzie finansowany miesięcznie z jednej dwunastej środków, które były zapisane w budżecie na rok 2010 r., lub nawet mniejszych środków, jeśli kwota w projekcie budżetu dla tego rozdziału jest niższa. Utrudni to właściwe funkcjonowanie UE, ponieważ wszelkie nowe inicjatywy lub organy, które nie miały budżetu na rok 2010 r., nie będą z niego finansowane, fundusz spójności i Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji zostaną zamrożone, a w szerszym ujęciu – równe budżety miesięczne uniemożliwią planowanie w perspektywie kilku miesięcy.

   
 CTT