Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-11-09

- Jest mało prawdopodobne aby H. Cegielski-Poznań i inne przedsiębiorstwa, których dotyczy wniosek o pomoc z EFG, mogły po kryzysie powrócić do normalnego cyklu produkcji, gdyż przemysł stoczniowy przeniesie się do regionów charakteryzujących się niskimi kosztami, które w latach poprzedzających kryzys w sposób spektakularny zwiększyły swoje udziały w rynku, zwłaszcza do Azji – powiedział László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego. – Zwolnieni pracownicy mogą napotykać trudności w poszukiwaniu pracy, a wielu będzie zmuszonych do zmiany branży. Jestem przekonany, że pomoc i szkolenia zapewniane dzięki środkom z EFG ułatwią im zmianę pracy.

Wniosek Polski dotyczy 658 osób zwolnionych z przedsiębiorstwa H. Cegielski-Poznań oraz u czterech jego dostawców. H. Cegielski-Poznań jest jedynym polskim wytwórcą silników okrętowych o zapłonie samoczynnym, a jego działalność uzależniona jest od sytuacji europejskiego przemysłu stoczniowego, w szczególności w Niemczech i Danii.

Zwolnienia pracowników były konsekwencją kryzysu finansowego i gospodarczego, który zmienił warunki i prognozy dotyczące przemysłu stoczniowego. W opinii Komitetu Związkowego Stoczniowców Unii Europejskiej (CESA) do zmniejszenia się popytu na statki przyczynił się cały zespół czynników i na przełomie lat 2008/2009 nowe zamówienia zostały niemal całkowicie wstrzymane. Ponadto spodziewane jest anulowanie około 10 proc. nowych zamówień, a termin przekazania wielu zamówionych statków zostanie opóźniony.

W końcu marca 2009 r. w Poznaniu i powiecie poznańskim (czyli na obszarze, którego dotyczy wniosek) osoby zwolnione z przedsiębiorstwa H. Cegielski-Poznań i u jego dostawców stanowiły 3,8 proc. zarejestrowanych bezrobotnych. W tym samym okresie liczba wolnych miejsc pracy na tym obszarze zmniejszyła się, co obniżyło szanse zwolnionych pracowników na znalezienie zatrudnienia. Ponadto wolne miejsca pracy istnieją przede wszystkim w takich sektorach jak handel, usługi finansowe, ochrona mienia, przemysł budowlany i usługi.

Pracownicy zwolnieni z przedsiębiorstwa H. Cegielski-Poznań i u jego dostawców mają zatem niewielkie szanse na znalezienie pracy odpowiadającej ich wcześniejszym kwalifikacjom (obróbka metalu, obsługa maszyn i podobne funkcje). Dlatego też pakiet wsparcia z EFG skoncentrowany będzie na wspieraniu pracowników w procesie przekwalifikowania; w jego skład wchodzą także dodatki na samozatrudnienie i szkolenia.

Pomoc finansowa adresowana jest przede wszystkim do 189 pracowników, którzy doświadczają największych trudności w powrocie na rynek pracy. Łączny szacowany koszt pakietu to 175 770 euro, przy czym wsparcie z EFG, o które zwrócono się do Unii Europejskiej, ma wynieść 114 250 euro.

Pod koniec października Komisja Europejska przyjęła inny wniosek Polski o wsparcie dla 590 pracowników zwolnionych z dwóch wielkopolskich firm motoryzacyjnych. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Informacje ogólne

Od początku działania funduszu w 2007 r. złożono 65 wniosków na łączną kwotę rzędu 373,6 miliona euro, co pozwoliło udzielić pomocy ponad 70 000 pracowników. Wnioski o wsparcie z EFG dotyczyły:

 • przemysłu motoryzacyjnego (Francja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Niemcy, Szwecja),
 • wyrobów włókienniczych (Włochy, Malta, Litwa, Portugalia, Hiszpania i Belgia),
 • telefonów komórkowych (Finlandia i Niemcy),
 • artykułów gospodarstwa domowego (Włochy),
 • komputerów i sprzętu elektronicznego (Irlandia i Portugalia),
 • urządzeń mechanicznych/elektronicznych (Dania i Niemcy),
 • naprawy i konserwacji statków powietrznych i statków kosmicznych (Irlandia),
 • szkła kryształowego (Irlandia),
 • ceramiki i kamienia naturalnego (Hiszpania),
 • budownictwa (Holandia, Irlandia i Litwa),
 • cieślarstwa i stolarstwa (Hiszpania),
 • urządzeń elektrycznych (Litwa),
 • przemysłu wydawniczego i poligraficznego (Holandia),
 • mebli (Litwa),
 • handlu detalicznego (Czechy i Hiszpania)
 • handlu hurtowego (Holandia).

Sprawozdania końcowe dotyczące przypadków, w których udzielono wsparcia z EFG, dowodzą, że fundusz stanowi cenne narzędzie pomagające w pozostaniu na rynku pracy i znalezieniu nowego zatrudnienia.

EFG został ustanowiony przez Parlament Europejski i Radę pod koniec 2006 r. z inicjatywy przewodniczącego Komisji José Manuela Barroso, aby pomóc osobom, które straciły pracę w związku ze skutkami globalizacji. W czerwcu 2009 r. zmieniono przepisy dotyczące EFG, aby wzmocnić jego rolę jako instrumentu wczesnej interwencji. Fundusz stanowi część odpowiedzi Europy na kryzys finansowy i gospodarczy. Dnia 2 lipca 2009 weszło w życie zmienione rozporządzenie w sprawie EFG, które ma zastosowanie do wszystkich wniosków otrzymanych od dnia 1 maja 2009 r.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa EGF: http://ec.europa.eu/egf

Audiowizualne materiały informacyjne:

Europa walczy z kryzysem: odnowiony Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=9847&src=1

Stawienie czoła zglobalizowanemu światu – Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji: http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=4096&src=4

Aby otrzymywać pocztą elektroniczną bezpłatny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans, odwiedź stronę: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

 CTT