Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-10-28

Rok 2010 pokazał gotowość i zdolność instytucji UE do reagowania na trudności w sposób twardy, zdecydowany i solidarny w obliczu bezprecedensowych wyzwań spowodowanych kryzysem gospodarczym i finansowym. Obecnie naszym zadaniem jest zagwarantowanie trwałego ożywienia. Komisja Europejska przyjęła program prac na rok 2011, który stanowi przełożenie powyższego celu na konkretne działania. Dokument ten jest odzwierciedleniem zdecydowania Komisji w dążeniu do wyprowadzenia Europy z kryzysu i poprowadzenia jej w kierunku przyszłości, w której dominować będzie dobrobyt, bezpieczeństwo i sprawiedliwość społeczna.

- Unia Europejska dowiodła, że potrafi stawić czoła wyzwaniom, przed którymi się znalazła, jednak najgorsze jeszcze nie jest za nami.Nasza polityka powinna być odzwierciedleniem naszego nieustającego zaangażowania w przywracanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i zrównoważonego rynku pracy w oparciu o strategię „Europa 2020” i powinna skupiać się wokół działań, w których UE może przynieść prawdziwą wartość dodaną – powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. – Dzięki przyjętemu programowi prac możemy być pewni, że ożywienie utrzyma się zarówno w nowym roku, jak i później.Widzę, że wszystkie europejskie priorytety są zbieżne i mam nadzieję, że przełożą się one szybko na wyniki polityczne z korzyścią dla obywateli.

Priorytety działań na 2011 r. obejmują pięć następujących obszarów:

wyprowadzenie z kryzysu zrównoważonej europejskiej społecznej gospodarki rynkowej i utrzymanie jej w okresie po kryzysie (przykładem mogą być ramy legislacyjne dotyczące zarządzania bankami w okresie kryzysu, propozycje wzmocnienia ochrony odbiorców usług finansowych i regulacje dotyczące agencji ratingowych – zmierzające do zakończenia w przyszłym roku ambitnych reform w sektorze finansowym)

przywrócenie wzrostu na rzecz zatrudnienia (przykładem mogą być nowe wykonawcze mechanizmy fiskalne, wnioski zmierzające do wsparcia konkurencyjności przedsiębiorstw UE, w szczególności MŚP, europejski plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii, inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej, opracowanie wniosków ustawodawczych dotyczących delegowania pracowników oraz czasu pracy w bliskiej współpracy z partnerami socjalnymi, poprawa ram prawnych dotyczących opodatkowania przedsiębiorstw i VAT)

realizacja programu działań na rzecz obywateli: prawa, wolność i sprawiedliwość (przykładem mogą być wzmocnienie praw konsumentów, wspólne ramy odniesienia dla prawa umów, odnowione prawodawstwo związane z ochroną ludności, program rejestrowania podróżnych oraz nowa struktura zarządzania OLAF-em, unijnym urzędem ds. zwalczania nadużyć finansowych)

zwiększenie znaczenia Europy na arenie światowej (przykładem może być wsparcie dla nowej europejskiej służby działań zewnętrznych, przeniesienie celów na 2020 rok w zakresie rozwoju na polityki zewnętrzne oraz dalsza realizacja przez UE pomocy rozwojowej ukierunkowanej na najbardziej potrzebujących)

od środków do wyników: maksymalizacja korzyści płynących ze strategii UE (przykładem może być wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych, przypisanie istotnego znaczenia do inteligentnych regulacji, przedłużenie okresu konsultacji do 12 tygodni)

 CTT