Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-10-27

15, 16 listopada 2010 – IV konferencja „Nauka dla biznesu”, podczas konferencji omówiona zostaną zagadnienia związane z rolą własności intelektualnej w strategiach biznesowych, a także zaprezentowane zostaną sukcesy w komercjalizacji wyników badań naukowych w Europie. Podczas dyskusji spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jakie szanse ma rozwój współpracy Nauki z Przemysłem w Polsce w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych.
W trakcie konferencji odbędzie się V Gala Regionalnego konkursu INNOVATOR MAŁOPOLSKI 2010, podczas której poznamy laureatów tego rocznej edycji konkursu.


Wydarzeniem towarzyszącym będą „Otwarte Dni Wspierania Przedsiębiorczości”, których celem jest promocja idei przedsiębiorczości a także instytucji wspierających przedsiębiorczość akademicką, możliwości wsparcia przy rozpoczynaniu aktywności w sferze przedsiębiorczości oraz firm prowadzonych przez młodych przedsiębiorców.


17 listopada 2010 roku – Dzień Negocjacji „WIN-WIN”, warsztaty z zakresu negocjacji biznesowych. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość przećwiczyć pod okiem psychologa biznesu, jak w praktyce powinny przebiegać negocjacje, aby każda z zaangażowanych stron odniosła zwycięstwo „Win-Win”.

Uczestnicy – aktorzy scenek będą symulować negocjacje w obszarze:
- ustalania warunków cen,
- pozyskania kontraktu do realizacji,
- nawiązania współpracy z jednostkami sektora B+R (uczelnia)
Na zakończenie każdej z odgrywanych scenek psycholog biznesu wskazuje na ewentualne błędy oraz drogę do odniesienia sukcesu przez partnerów negocjacji biznesowych.

18 listopada 2010 roku – pierwsze spotkanie w ramach cyklu „Kobieta Przedsiębiorcza” – celem szkolenia jest promowanie idei przedsiębiorczości oraz przekazanie praktycznej wiedzy w tym zakresie. W programie szkolenia zostaną zaprezentowane następujące tematy: formalno – prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowanie biznes planu, prawo gospodarcze, pozyskiwanie funduszy na rozwój firmy, podstawy księgowości.

Szkolenie jest organizowane przez Europe Direct Kraków.

19 listopada 2010 roku – ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI – miecz i tarcza przedsiębiorcy, szkolenie z praw własności intelektualnej.
W ramach szkolenia z prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji zostanie omówiona podstawowa problematyka dotycząca podmiotowego i przedmiotowego zakresu zastosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz tzw. nienazwanych czynów nieuczciwej konkurencji. Szczególny nacisk zostanie położony na czyny godzące w oznaczenia odróżniające tzn. oznaczenie przedsiębiorstwa, firmę czy znak towarowy, a także na regulacje dotyczącą tajemnicy przedsiębiorstwa, w szczególności jej porównania z ochroną patentową, czy prawem autorskim.

Szkolenie jest organizowane przez Europe Direct Kraków.

Więcej informacji o wydarzeniach organizowanych Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości będzie można znaleźć na stronie www.transfer.edu.pl oraz www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl
 

 CTT