Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-09-22

Strategia przekłada zasady określone w opublikowanej przez KE Karcie kobiet (zob. IP/10/237) na konkretne działania, od zapewnienia większej reprezentacji kobiet w zarządach przedsiębiorstw, po środki skierowane na problem przemocy uwarunkowanej płcią.

Zgodnie z nowym badaniem Eurobarometru aż 87 proc. Europejczyków opowiada się za podjęciem przez UE działań przeciwko przemocy domowej. Co czwarta osoba ma wśród swoich znajomych ofiarę takiej przemocy.

- Jeżeli chodzi o równość płci, Europa dała przykład całemu światu, zapisując w Traktacie rzymskim w 1957 r. zasadę równej płacy za tę samą pracę. Dzisiaj możemy to powtórzyć w kontekście udziału kobiet w procesach decyzyjnych oraz przeciwdziałaniu przemocy uwarunkowanej płcią – powiedziała Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za sprawiedliwość, prawa podstawowe i obywatelstwo.

– Aby osiągnąć ożywienie gospodarcze w Europie, należałoby efektywniej wykorzystać bogactwo talentów kobiet. W przeszłości nie byłam zwolenniczką systemu kwotowego na rzecz kobiet na wyższych stanowiskach w przedsiębiorstwach, jednak biorąc pod uwagę brak postępu w tej dziedzinie, w przyszłości może okazać się, że będziemy musieli rozważyć podjęcie inicjatywy na szczeblu europejskim. Wiosną 2011 r. zamierzam spotkać się z członkami zarządów największych europejskich spółek notowanych na giełdzie, aby omówić sytuację oraz zakres, w jakim możliwe jest podjęcie zdecydowanej samoregulacji. W zależności od rezultatów tych rozmów rozważę, czy w 2012 r. konieczne będzie podjęcie dalszych inicjatyw – dodaje Reding.

Strategia na rzecz równości płci, która została dzisiaj przyjęta przez Komisję Europejską, określa szereg działań skupionych wokół pięciu zagadnień priorytetowych. Są to: gospodarka i rynek pracy; równość wynagrodzeń; równość na wyższych stanowiskach; problem przemocy uwarunkowanej płcią; promowanie równości poza UE. Działania te obejmują:

  • większe uaktywnienie kobiet na rynku pracy oraz działania wspomagające osiągnięcie celu określonego w strategii „Europa 2020” zakładającego zatrudnienie na poziomie 75% łącznie dla kobiet i mężczyzn (zob. IP/10/225);
  • podjęcie ukierunkowanych inicjatyw, których celem jest zwiększenie liczby kobiet na najwyższych stanowiskach w procesie podejmowania decyzji gospodarczych;
  • promowanie wśród kobiet przedsiębiorczości i działalności na własny rachunek;
  • ustanowienie Europejskiego Dnia Równości Wynagrodzeń w celu rozpowszechnienia wiedzy o tym, że kobiety w UE w dalszym ciągu zarabiają średnio o niemal 18 % mniej niż mężczyźni;
  • podjęcie współpracy ze wszystkimi państwami członkowskimi na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet, a przede wszystkim rozwiązania problemu okaleczania żeńskich narządów płciowych w Europie i poza nią.

Komisja zainicjuje ponadto coroczny dialog na najwyższym szczeblu na rzecz równości płci, z udziałem przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, prezydencji Rady, europejskich partnerów społecznych oraz społeczeństwa obywatelskiego. Celem dialogu będzie ocenianie postępów w realizacji strategii.

Kontekst

Osiągnięcia UE w promowaniu równości kobiet i mężczyzn przyczyniły się do poprawy warunków życia setek obywateli europejskich. Od niedawna obserwuje się kilka obiecujących tendencji: na rynku pracy jest więcej kobiet (wartość ta wynosi średnio prawie 60 % w skali UE; w 1998 r. było to 52 %); odnotowano poprawę w obszarze szkolenia i edukacji kobiet. Młode kobiety (20-24) stanowią 59 % absolwentów uczelni wyższych w UE (zob. załącznik).

Niemniej jednak w licznych obszarach utrzymują się różnice uwarunkowane płcią. Na rynku pracy kobiety częściej zatrudniane są w sektorach gorzej opłacanych, jest ich znacznie mniej na stanowiskach decyzyjnych. Stopa zatrudnienia kobiet jest niższa w związku z obowiązkami macierzyńskimi: kobiety stanowią jedynie 33,2 % osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą. Ponadto kobiety w dalszym ciągu pracują w domu więcej niż mężczyźni, nie otrzymując za to wynagrodzenia.

Problemem pozostaje przemoc uwarunkowana płcią. W ramach niedawnego badania Eurobarometru sprawdzono, jak opinia publiczna postrzega przemoc domową wobec kobiet. W lutym i w marcu 2010 r. przeprowadzono rozmowy z 26 800 obywatelami we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. Powyższą analizę poprzedza wcześniejsze badanie Eurobarometru, przeprowadzone w 1999 r. w ówczesnej UE, skupiającej wówczas 15 państw członkowskich.

Więcej informacji

Pakiet prasowy obejmujący:

  1. Komunikat w sprawie strategii na rzecz równości kobiet i mężczyzn (2010-2015)
  2. Załącznik: Działania wdrażające strategię na rzecz równości kobiet i mężczyzn (2010-2015)
  3. Dokument uzupełniający, towarzyszący strategii na rzecz równości kobiet i mężczyzn (2010-2015)
  4. Eurobarometr, badanie specjalne 344: Przemoc domowa wobec kobiet – pełne sprawozdanie
  5. Eurobarometr, badanie specjalne 344: Przemoc domowa wobec kobiet – kraj arkusze informacyjne

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=890&furtherNews=yes

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/430

 

Załącznik

   
   
   
   
 
 CTT