Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-06-23

W roku akademickim 2008/2009 do 31 krajów uczestniczących w programie Erasmus (państwa członkowskie UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Turcja) wyjechało ogółem 198 600 studentów wyższych uczelni. W stosunku do poprzedniego roku akademickiego oznacza to ogólny wzrost o 8,7 proc.

Od rozpoczęcia programu w 1987 r. stypendium Erasmusa otrzymało w sumie ponad dwa miliony młodych Europejczyków. Najbardziej – o ponad 50 proc. w stosunku do ubiegłego roku – wzrosła liczba studentów odbywających staże w przedsiębiorstwach. Oprócz tego w zeszłym roku ponad 36 tys. pracowników wyższych uczelni wyjechało za granicę, aby uczyć lub szkolić się w jednym z 31 krajów Europy uczestniczących w programie.

- Coraz więcej młodych Europejczyków korzysta z możliwości nauki za granicą w trakcie studiów. „Pokolenie Erasmusa” potwierdza, że to doświadczenie pomaga w rozwoju naukowym i osobistym, a także ułatwia znalezienie pracy po studiach. W ramach nowej inicjatywy „Młodzież w drodze” (Youth on the Move) chcemy rozszerzyć ten udany europejski projekt, aby każdy młody człowiek miał szansę wziąć w nim udział – uważa Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Rekordowa liczba prawie 200 tys. stypendystów i stażystów odzwierciedla zwiększenie budżetu 2008/2009 na studia, staże i inne działania wspierające mobilność o 12 proc. Dzięki temu zwiększyła się także wysokość średniego miesięcznego stypendium, jakie otrzymywali studenci ze środków UE: w roku 2008/2009 wynosiło ono 272 euro (wcześniej 255 euro). Tylko dwa kraje – Islandia i Liechtenstein – wysłały w ramach programu mniej studentów niż w poprzednich latach.

Jeśli nie pojawią się dodatkowe źródła finansowania, w kolejnych latach utrzymanie podobnego tempa wzrostu programu będzie trudne ze względu na mniejszy przyrost środków budżetowych.

Studia w ramach programu Erasmus

Stypendia na wyjazd za granicę z programu Erasmus otrzymało 168 200 studentów, czyli o 3,4 proc. więcej niż w zeszłym roku. W kraju docelowym spędzili oni średnio sześć miesięcy. W dwóch krajach (Niemcy i Polska) liczba studentów, którzy skorzystali z możliwości wyjazdu, nie zwiększyła się, a osiem państw odnotowało spadek (Austria, Cypr, Dania, Estonia, Islandia, Irlandia, Liechtenstein i Wielka Brytania). Prawdopodobnie miały na to wpływ takie czynniki, jak większa liczba wyjazdów na staże, konkurencja krajów przyjmujących spoza Europy, rozpoczęcie się kryzysu gospodarczego i niskie stypendia.

Staże w firmach w ramach programu Erasmus

Od 2007 r. program daje studentom możliwość wyjazdu na staż do firm i innych organizacji za granicą. W porównaniu do poprzedniego roku w tej części programu odnotowano ponad 50-procentowy wzrost: w roku 2008/2009 na staż wyjechało 30 400 studentów. Według badania Eurobarometru z 2009 r. główną przyczyną rosnącej popularności studenckich staży w firmach w ramach Erasmusa jest chęć zwiększenia szans na rynku pracy dzięki odbyciu praktyki.

Najwyższa liczba studentów Erasmusa

W ramach programu najwięcej studentów za granicę wysłały: Francja (28 300 osób), Niemcy (27 900) i Hiszpania (27 400). Pod względem odsetka ogólnej liczby studentów najlepiej wypadł Luksemburg (15,5 proc.), Liechtenstein (3 proc.), Austria (1,9 porc.) i Republika Czeska (1,7 proc.).

Największą popularnością cieszyły się wyjazdy do Hiszpanii (33 200 studentów), Francji (24 600) i Niemiec (22 000).

Mobilność pracowników

W roku akademickim 2008/2009 środki z Erasmusa przeznaczono na ponad 36 tys. wymian pracowników wyższych uczelni (wzrost o 13,6 proc.). Przyznano 28 600 grantów dla nauczycieli na nauczanie za granicą, a w 7 700 przypadkach pracownicy uczelni odbyli szkolenia w firmach lub instytucjach partnerskich.

Kontekst

Obecnie stypendium Erasmusa na pewnym etapie studiów otrzymuje około 4 proc. europejskich studentów. Erasmus jest adresowany nie tylko do studentów i pracowników wyższych uczelni: uczelnie otrzymują też z programu środki na współpracę w ramach sieci, projektów wielostronnych i innych działań. Coraz więcej uwagi poświęca się także współpracy z biznesem i społeczeństwem.

Po przystąpieniu do programu Chorwacji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2009 r. liczba krajów uczestniczących wzrosła do 33.

Niezależne badania pokazują, że Erasmus ma duży wpływ na wielu poziomach: uczestnicy programu zdobywają nowe umiejętności, zwiększając swoje szanse na rynku pracy lub (w przypadku pracowników uczelni) możliwości rozwoju zawodowego. Uczelnie przystosowują się do potrzeb zagranicznych gości, wprowadzają nowe metody nauczania i usługi edukacyjne, rozwijają swoje zdolności w zakresie zarządzania, działalność badawczą i współpracę z biznesem.

Zdaniem Komisji, Erasmus może przyczynić się do realizacji unijnej strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego, ponieważ umożliwia młodym ludziom zdobycie elastycznych umiejętności niezbędnych w społeczeństwie opartym na wiedzy i konkurencji.

 CTT