Bezpłatna informacja telefoniczna
Bezpłatna informacja telefoniczna
00 800 67891011
2010-06-15

KE podkreśla, że choć dzieci rzadziej niż dorośli mają styczność z sądami lub organami administracji publicznej, jednak ich prawa są równie istotne. Dzieci mają prawo do ochrony przed ubóstwem i przemocą oraz prawo do wyrażenia własnej opinii.

- W dzisiejszym świecie dzieci często zmagają się z trudnymi sytuacjami – czy to jako użytkownicy internetu, migranci czy też świadkowie na rozprawie sądowej. Należy chronić ich prawa i je wspierać. Czekam na komentarze wszystkich zainteresowanych stron dotyczące tego, jak w najlepszy sposób zabezpieczyć interesy dziecka oraz jego prawa – powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa.

Ochrona praw dziecka w życiu codziennym wymaga innego podejścia niż ochrona praw dorosłych: czy to w przypadku dziecka uczestniczącego w rozprawie sądowej, uwikłanego w rodzinny spór, mającego styczność z organami administracji publicznej, czy też znajdującego się w trudnej sytuacji związanej z migracją, użyciem przemocy czy ubóstwem.

Ogólnounijna strategia może przyczynić się do poprawy znajomości praw dziecka oraz większego ich poszanowania, dostarczając użytecznych wskazówek w tym zakresie. Unia Europejska oraz państwa członkowskie pragną dołożyć starań, by zapewnić dzieciom należną opiekę i ochronę, a także możliwość bycia wysłuchanym.

W 2006 r. Komisja wdrożyła strategię na rzecz praw dziecka, która miała zagwarantować, że prawa dziecka otrzymają wsparcie w ramach poszczególnych dziedzin polityki unijnej. Konsultacje publiczne mają na celu usprawnienie dotychczasowych oraz wskazanie nowych możliwych działań w tym zakresie, w ramach odnowionej strategii na lata 2011–2014. Jak zazwyczaj, opierać się będą one na doświadczeniu obywateli, organizacji, stowarzyszeń, organów, instytucji oraz ekspertów, zajmujących się ochroną i wspieraniem praw dziecka na poziomach od lokalnego do międzynarodowego.

Konsultacje dotyczą określonych dziedzin – wskazanych w ramach prac Europejskiego forum na rzecz praw dziecka przez osoby zajmujące się tym tematem – w zakresie których dzieci mogą doświadczać problemów, i obejmują między innymi:

  • przyjazny dziecku wymiar sprawiedliwości oraz uczestnictwo dziecka w wymiarze sprawiedliwości (np. w charakterze świadka);
  • strategie polityczne w zakresie obszaru sprawiedliwości zabezpieczające prawa dziecka, np. w ramach mediacji rodzinnych;
  • ochrona najbardziej narażonych grup dzieci (ofiar przemocy, wykorzystania seksualnego, handlu ludźmi lub ubóstwa);
  • udział najmłodszych w opracowaniu strategii politycznych dotyczących dzieci.

Komisja opublikuje sprawozdanie podsumowujące wszystkie komentarze zebrane w ramach konsultacji. Wyniki zostaną wykorzystane do stworzenia projektu nowego komunikatu dotyczącego praw dziecka w odniesieniu do okresu 2011–2014.

Równocześnie Komisja prowadzi badanie, w wyniku którego chce uzyskać komentarze od samych dzieci (np. poprzez grupy docelowe), którego wyniki przedstawi w październiku.

 CTT